Het verloop van de pensioenvoorziening is als volgt (in miljoenen euro’s): Stand per i januari - Pensioenkosten boekjaar - Actuariële rente c.q. rendement beleggingen - Bijdrage werkgever - Uitkeringen - Administratiekosten - Actuarieel resultaat - Consolidaties Stand per 31 december Verplich tingen Beleg gingen Corridor Totaal 2005 Totaal 2004 230,8 166,5 26,3 38,0 37,1 10,0 0,0 0,0 10,0 7,5 10,1 7,7 0,0 2,4 2,5 0,0 9,2 0,0 -9,2 -11,7 -4,8 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,9 0,7 30,7 6,3 23,7 0,7 0,0 1 - - - 1,9 276,8 184,0 50,0 42,8 38,0 De overige voorzieningen betreffen voornamelijk verzekeringstechnische voorzieningen, met name voor nog niet verdiende premies. Als gevolg van afspraken met verzekeraars is er een risico aanwezig dat bij voortijdige beëindiging van een verzekeringscontract een deel van de ontvangen premie moet worden gerestitueerd. De omvang van de voorziening wordt bepaald op basis van historische gegevens. Het verloop van deze post is als volgt: 2005 2004 Stand per i januari 3.207 2.237 - Toevoegingen 352 977 - Onttrekkingen -40 -7 Stand per 31 december 3.519 3.207 21. Achtergestelde schulden De onder deze post opgenomen schulden zijn achtergesteld bij alle tegenwoordige en toekomstige verplichtingen van Friesland Bank NV, vervroegde of gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan. Het gemiddeld rentepercentage op de achtergestelde schulden bedraagt 5,4% (2004: 5,7%), de gemiddeld resterende looptijd is 7,2 jaar (2004:6,3 jaar). 22. Eigen vermogen en solvabiliteit Het maatschappelijk kapitaal van Friesland Bank NV bestaat uit 150.000 gewone aandelen van 450. Het geplaatste kapitaal bestaat uit 37.463 gewone aandelen van 450. Alle geplaatste aandelen worden gehouden door Friesland Bank Holding NV, wiens gewone aandelen op haar beurt nagenoeg geheel gehouden worden door Vereniging Friesland Bank. Het geplaatste en gestorte kapitaal zijn gedurende het boekjaar niet gewijzigd. In november 2004 heeft Friesland Bank Perpetual Capital Securities uitgegeven. Dit betreft een ‘eeuwigdurende’ obligatielening die genoteerd is aan Euronext. Na voorafgaande toestemming van de toezichthouder mag de lening naar keuze van de bank, in zijn geheel worden afgelost vanaf 3 december 2014. De obligaties zijn achtergesteld bij alle andere huidige en toekomstige schulden van de bank. In het kader van het toezicht van De Nederlandsche Bank NV is de obligatielening als kernvermogen aangemerkt. De coupon van deze obligatielening is gekoppeld aan het rendement van Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar, verhoogd met een marge van 0,125%, maar maximaal 8%. De rentevergoeding wordt elk kwartaal opnieuw vastgesteld. Rentebetaling moet worden opgeschort indien door de rentebetaling de solvabiliteitsratio lager wordt dan de minimumvermogenseis zoals door de toezichthouder bepaald. Daarnaast kan de bank besluiten de rentebetalingen op te schorten. 36 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 104