17. Financiële verplichtingen Hieronder worden opgenomen de derivaten met een negatieve reële waarde. 18. Overige schulden Deze post bevat belastingschulden en verder die passiva die niet onder een van de overige passiefposten kunnen worden gerubriceerd, waaronder nog te verrekenen posten in het betalingsverkeer en overige schulden van geconsolideerde participaties. 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Belastingschulden 2.075 1.330 - Overige bancaire schulden 54.731 48.118 - Overige schulden industriële participaties 33.826 21.631 19. Overlopende passiva 90.632 71.079 Dit betreft vooruitontvangen bedragen, te betalen rente alsmede overige te betalen bedragen. 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Te betalen rente 103.914 113.090 - Overige bedragen 11.313 27.180 115.227 140.270 20. Voorzieningen 2005 2004 Deze post bestaat uit: - Voorziening voor pensioenen 42.846 37.982 - Overige voorzieningen 3.519 3.207 46.365 41.189 Friesland Bank biedt diverse pensioenregelingen aan haar werknemers aan, waarbij het merendeel van de werknemers een pensioen is toegezegd dat 70% van het eindloon zal bedragen. Het toegezegde pensioen gaat in variërend vanaf het 60e, 62e of het 65e levensjaar. Voor de werk nemers zijn collectieve pensioencontracten gesloten bij verzekeringsmaatschappijen. In de onderstaande tabellen worden de pensioenverplichtingen en de reële waarde van de pensioen- beleggingen weergegeven. Bij de bepaling van de pensioenvoorziening zijn de volgende belangrijke veronderstellingen voor de lange termijn gehanteerd: 2005 2004 Disconteringsvoet 3,75% 4,25% Verwachte salarisontwikkeling (inclusief inflatiecorrectie) 2,50% 2,50% Verwacht rendement op beleggingen/verzekeringstechnische voorzieningen 4,50% 4,50% Verwachte indexatie 2,00% 2,00% JAARREKENING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 103