5. Deelnemingen Hieronder zijn opgenomen aandelenbelangen waar invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Tevens zijn hieronder begrepen de participaties die gewaardeerd worden volgens de equity- methode. 2005 2004 Dit betreft deelnemingen in: - Kredietinstellingen 304.155 257.363 - Participaties 62.862 58.177 - Overige deelnemingen 10.206 4.046 377.223 319.586 Het verloop van deze post is als volgt: Stand per i januari 319.586 269.131 - Aankopen 21.185 45.061 - Verkopen -7.599 -12.887 - Resultaat 57.821 42.417 - Herwaarderingen 10.595 4.960 - Dividenden -18.176 -22.633 - Waardeveranderingen -6.189 -6.463 Stand per 31 december 377.223 319.586 De uitsplitsing naar verhandelbaarheid is als volgt: - Beursgenoteerd 90.150 73.726 - Niet-beursgenoteerd 287.073 245.860 De beurswaarde van de beursgenoteerde deelnemingen bedraagt 175,8 miljoen 122,9 miljoen). 6. Immateriële activa Deze post bestaat uit geactiveerde goodwill inzake geconsolideerde deelnemingen en overige immateriële activa zoals software en gekochte assurantieportefeuilles. 2005 2004 Dit betreft: - Goodwill 1.996 667 - Software 2.546 - Assurantieportefeuilles 1.441 1.206 5.983 1.873 Het verloop van deze post is als volgt: Good- Overige Totaal Good- Overige Totaal will activa 2005 will activa 2004 Stand per 1 januari 667 1.206 1.873 870 870 - Aankopen 1.385 2.880 4.265 1.206 1.206 - Afschrijvingen en waardeveranderingen -16 -99 -115 -913 -913 - Consolidaties -40 - -40 710 - 710 Stand per 31 december 1.996 3.987 5.983 667 1.206 1.873 FRIESLAND BANK 2005

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 2005 | | pagina 100