Niet alleen voor kerken en torens, stoommachines en motoren voor schepen en straalvliegtuigen worden ont werpen op papier gezet. Ook minder tastbare zaken kunnen verhelderd worden met schema's. Zoals organisaties waar mensen met elkaar samenwer ken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dankzij een organisatieschema, een organogram, kan zo'n samen werkingsverband inzichtelijk worden. Hoe ingewikkeld een geldt ook voor de Friesland Bank, die anticipeert op de dynamiek in het Nederlandse bankwezen. Medio 1997 zal een ingrijpende reorganisatie worden voltooid, die leidt tot een gewijzigde organi satiestructuur, neergelegd in een organogram. (drs. G.P. Karstkarel) gebouw of machine ook mag zijn, het kan tot op detail vastgelegd worden. Bij een or ganisatie kan dat eveneens om in een com plex werkverband communicatiepatronen aan te geven, afdelingen te onderscheiden, functies aan te geven en dergelijke. Daarbij is het een uitdaging om de voortdurende ver nieuwingen van een organisatie bij te hou den in een dynamisch organogram. Dit

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 72