Statutaire bepalingen inzake de winst verdeling De winstverdeling vindt plaats overeenkomstig artikel 26 van de statuten van Friesland Bank N.V. In hoofdlijnen zijn de statutaire bepalingen inzake de winstverdeling als volgt: De vennootschap kan op aandelen slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Verliezen van de vennootschap zullen niet ten laste van de agioreserves worden gebracht. Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Uit de winst wordt allereerst op de financieringspreferente aandelen een dividend uitgekeerd gelijk aan het gemiddelde effectieve rendement op staatsleningen over de laatste tien beursdagen voorafgaande aan de dag van de uitgifte vermeerderd of verminderd met een opslag dan wel afslag ter grootte van maximaal één procentpunt. Uit de na toepassing van de voorgaande leden overblijvende winst zal het bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen zoveel reserveren als het nodig oordeelt. Voor zover de winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter beschikking van de algemene vergadering, met dien ver stande, dat op de preferente aandelen geen verdere dividenduitkeringen zullen geschieden. Voorstel voor winstverdeling De nettowinst is als volgt te verdelen: (x f1.000) 1996 1995 Dividend financieringspreferente aandelen 1.138 Toevoeging aan de wettelijke en statutaire reserves 4.256 6.062 Toevoeging aan de overige reserves 27.079 22.158 Totaal 32.473 28.220 46 Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 64