(x f 1.000) Samengevoegde balans 1996 1995 Het verloop van deze post is als volgt: Stand per 1 januari 148.134 136.368 Aankopen 4.751 1.344 Verkopen - 11.844 - 1.379 Overige mutaties 11.799 11.801 Stand per 31 december 152.840 148.134 De som der herwaarderingen bedraagt: 35.492 35.889 De uitsplitsing naar verhandelbaarheid is als volgt: Ter beurze genoteerde aandelen Niet ter beurze genoteerde aandelen 152.840 148.134 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 123.951 115.695 Hieronder worden opgenomen bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties en andere bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting. De specificatie van deze post luidt als volgt: Onroerende zaken in eigen gebruik 100.801 94.707 Onroerende zaken niet in eigen gebruik 7.309 5.270 Bedrijfsmiddelen 15.841 15.718 Het verloop van de onroerende zaken in eigen gebruik is als volgt: Stand per 1 januari 94.707 91.393 Investeringen 5.628 7.299 Desinvesteringen - 698 Herwaarderingen 3.672 - 241 Afschrijvingen 3.206 - 3.046 Stand per 31 december 100.801 94.707 De som der herwaarderingen bedraagt f 16.746.000 en de som der afschrijvingen bedraagt f 50.072.000. Het verloop van de onroerende zaken niet in eigen gebruik is als volgt: Stand per 1 januari 5.270 5.591 Investeringen 2.279 210 Desinvesteringen 734 - 400 Herwaarderingen 601 - 18 Afschrijvingen 107 - 113 Stand per 31 december 7.309 5.270 34 Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 52