Samengevoegd kasstroomoverzicht over 1996 (in duizenden guldens) 1996 1995 Ter beschikking gekomen middelen Uit interne financiering nettowinst f 32.473 f 28.220 afschrijvingen 8.327 9.970 waardeveranderingen van vorderingen 12.500 12.500 overige vermogensmutaties en voorzieningen -1.752 -5.144 f 51.548 f 45.546 Uit externe financiering kapitaal 75.000 - achtergestelde schulden 717 1.736 toevertrouwde middelen 221.939 332.865 schuldbewijzen -18.101 -15.794 279.555 318.807 Totaal ter beschikking gekomen 331.103 364.353 Aanwending middelen Voor financieringsactiviteiten mutatie beleggingsportefeuilles 80.345 270.722 investeringen in onroerende zaken 13.625 13.381 overige mutaties onroerende zaken 2.958 -1.490 investeringen in deelnemingen 4.751 1.344 overige mutatie in deelnemingen -45 10.422 101.634 294.379 Voor bancaire activiteiten bankiers (niet terstond opeisbaar) -60.433 -407.185 kortlopend overheidspapier - 98.802 101.452 kredieten 393.892 397.998 mutatie handelsportefeuilles 1.914 -12.607 overige mutaties - 5.249 -46.202 231.322 33.456 Totaal aanwending 332.956 327.835 Netto kasstroom -1.853 36.518 Mutatie liquide middelen saldo per 1 januari 31.221 -5.297 saldo per 31 december 29.368 31.221 Mutatie liquide middelen f -1.853 f 36.518 25 Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 38