Samengevoegde balans per 31 december 1996 (na winstverdeiing) 22 Activa (in duizenden guldens) 1996 1995 Kasmiddelen f 20.920 f 20.493 Kortlopend overheidspapier 98.806 197.608 Bankiers 962.795 815.374 kredieten aan de overheid f 184.348 f 333.530 kredieten aan de private sector 4.263.349 3.732.775 Kredieten 4.447.697 4.066.305 Rentedragende waardepapieren 1.152.033 1.078.901 Aandelen 46.605 37.478 Deelnemingen 152.840 148.134 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 123.951 115.695 Overige activa 44.059 27.425 Overlopende activa 162.531 130.815 f 7.212.237 f 6.638.228 Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 35