20 vorderingen geheten, afgeschaft. De Neder landse banken volgen vanaf deze datum een nieuwe gedragslijn bij het verwerken van ver liezen op kredieten; voortaan zullen deze rechtstreeks in het resultaat worden getoond en niet langer via de 'stroppenpot’ worden geleid. Daarnaast maken de banken de omvang van hun stille reserve openbaar; zij voegen deze reserve geheel of gedeeltelijk toe aan het eigen vermogen, of aan een daartoe speciaal gecreëerd Fonds voor algemene bankrisico’s (FAR). De reserves in het FAR zijn bedoeld voor inzet onder zeer bijzondere om standigheden, en niet voor het opvangen van kredietverliezen die behoren tot de normale bedrijfsuitoefening van een bank. De Friesland Barik zal in haar boeken een Fonds voor alge mene bankrisico’s vormen ten bedrage van f 50 miljoen. Als gevolg hiervan zal de BIS-ratio voor kernkapitaal, door bijtelling van het saldo van het Fonds, per 1 januari 1997 uitkomen op 13,3%. PERSONEEL EN ORGANISATIE Belangrijk in 1996 was vooral de uitwerking van de reorganisatie, die voor de Friesland Bank van ingrijpend belang is. Met de reorganisatie van de Friesland Bank wordt ernaar gestreefd de slagvaardigheid van de organisatie te ver groten en de commerciële slagkracht te verbe teren. Deze doelstellingen hebben tot gevolg, dat op het hoofdkantoor een aantal afdelingen worden samengevoegd en soms ook worden afgeslankt. Dat afslanken gebeurt in het kader van een decentralisatie van bevoegdheid en deskundigheid naar de kantoren toe. Op deze wijze worden onze relaties kwalitatief dichterbij bediend. Deze decentralisatie vindt plaats door het kantorennet in Friesland in zes rayons te verdelen. De uitvoering gebeurt fasegewijs. De grote zakelijke en particuliere relaties buiten Noord-Nederiand zullen vanuit het hoofdkan toor worden bediend. Voorts brengt de reorganisatie met zich mee, dat er in de organisatiestructuur onder de Raad van Bestuur een nieuwe organisatielaag wordt geformeerd, namelijk die van de concemdirec- tie. De concerndirectie zal zich vooral belasten met directe managementtaken waardoor de werkzaamheden van de Raad van Bestuur worden verlicht. Uiteraard blijft voor de Raad van Bestuur van een middelgrote onderneming als de Friesland Bank het adagium gelden, dat ook zij zich rechtstreeks blijft bezighouden met (dagelijkse) bancaire werkzaamheden. Een onderneming die volop in beweging is en zich thuis voelt in een dynamische omgeving, dient veel aandacht te besteden aan scholing en vorming. In een uitgebreid scholings- en vormingsprogramma was in het verslagjaar plaats ingeruimd voor een grootscheeps trai ningsprogramma voor alle medewerkers uit het kantorennet. Voor dit trainingsprogramma werd van de deelnemers veel zelfstudie en ac tieve inbreng geëist. In de CAO voor het bankbedrijf, die loopt van 1 april 1995 tot 1 april 1998, is een afspraak ge maakt over de invoering van een werkweek van gemiddeld 36 uur. Tijdens het verslagjaar heeft de introductie van de nieuwe arbeidstijden op gefaseerde wijze plaatsgevonden. Na een periode van gewenning blijken de medewer kers over het algemeen tevreden te zijn over de Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 33