jong talent van buiten onze organisatie. Daar Voor een verdere uitdieping naar bedrijfsacti mee is dan ook onze organisatie klaar voor de viteit verwijzen wij graag naar een van de vol uitdaging van een nieuwe eeuw. gende hoofdstukken van dit verslag. Uiteraard kan een dergelijke reorganisatie, die BEDRIJFSUITKOMSTEN 1996 een verjonging in de personeelsbezetting sti ALGEMEEN muleert, ook tot spanning en onzekerheid lei De Friesland Bank kan op 1996 terugzien den bij onze medewerkers. In dat kader is er als een uitstekend jaar, waarin niet alleen met de vakbonden een sociaal plan overeen de bedrijfsuitkomsten alleszins tevredenstel gekomen. lend waren, maar waarin ook belangrijke stap De invoering van de Euro, die gedurende de pen zijn gezet in het kader van een verdere periode 1999-2002 zal plaatsvinden, zal voor commerciële en strategische uitbouw van de de banken ingrijpende gevolgen met zich mee bank. brengen. In het verslagjaar is een begin ge De nettowinst steeg in het verslagjaar met maakt met het in kaart brengen van de proble f 4,3 miljoen ofwel 15,1 tot f 32,5 miljoen. De men die de invoering van de Euro zal veroor bedrijfsomvang nam gemeten naar het balans zaken. Vooruitlopend op de omvangrijke kos totaal toe met f574 miljoen tot f 7,2 miljard, een ten, die alle banken moeten maken, is er in stijging met 8,6%. Het zichtbare eigen vermo 1996 al een reservering gepleegd. Belangrijk is gen van de bank bedroeg aan het eind van ook, dat onze bank haar relaties tijdig infor 1996 f410 miljoen, f 110 miljoen meer dan per meert over de ontwikkelingen op dit terrein en ultimo 1995. eventueel in haar productenpakket op de De commerciële activiteiten van de bank in de komst van de Euro inspeelt. provincie Drenthe zullen worden uitgebreid; in De vraag is in hoeverre het Nederlandse bank het verslagjaar werd daartoe in Assen een wezen hierin één lijn zal trekken en ernaar zal pand aangekocht, waar medio juni 1997 streven informatie en service-aanpassingen een kantoor van de bank zal worden geopend. gelijktijdig door te voeren. Het zou onverstan Met het oog op de positionering van de bank dig zijn als de invoering van de Euro zou wor werd een strategisch 7,5%-belang genomen in den gehanteerd als een concurrentiemiddel Triodos Bank N.V. Voorts werden in het ver tussen de Nederlandse banken. Het zou de slagjaar besprekingen geopend met Bank onrust en de verwarring bij de Nederlandse Bangert Pontier N.V. te Amsterdam over vor bevolking en bij het Nederlandse bedrijfsleven men van samenwerking. De besprekingen alleen maar vergroten. Mocht echter een hebben inmiddels geresulteerd in de verwer gezamenlijke aanpak niet realiseerbaar zijn, ving van een 60%-belang in deze effectenkre dan kan de Friesland Bank door haar flexibele dietinstelling per 11 maart 1997. organisatie in elk geval altijd vroegtijdig Het afgelopen jaar kenmerkte zich door we reageren. reldwijd sterke koersstijgingen op de financiële 15 Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 28