14 De Friesland Bank beschouwt Noord-Neder- land als haar kerngebied. Alhoewel het kanto rennet als afzetkanaal niet meer die overheer sende positie bij de banken inneemt als weleer en die positie in de toekomst misschien zelfs nog verder zal afnemen, zal deze ambitie in elk geval moeten worden geconcretiseerd door in het gehele Noorden met eigen kantoren aan wezig te zijn. Vandaar dat in november in Assen een pand is aangekocht, waarin medio juni 1997 een nieuw kantoor van start zal gaan. De Friesland Bank is dan in alle drie noordelijke provincies met kantoren aanwezig. Verdere uitbreiding van het kantorennet zal nog plaats vinden, waarbij het overigens niet de bedoeling is om tot een aanzienlijke verdichting van dat kantorennet in Groningen en Drenthe over te gaan. Enerzijds ziet de Friesland Bank zichzelf als een regionale bank met Noord-Nederland als haar kerngebied, maar anderzijds is de bank gelet op haar omvang en standing een middelgrote bank. De consequenties daarvan zijn dat de Friesland Bank hetzij rechtstreeks, hetzij indirect, ook nadrukkelijk aanwezig be hoort te zijn in Amsterdam, het financiële hart van Nederland. Daardoor zal onze positie met name in Noord-Nederland verder worden ver sterkt. Door het nemen van een belang in BBP is ook die stap gezet. Voortdurende aandacht is er ook voor product- aanpassing en productvernieuwing. In het ver slagjaar werd met veel succes een nieuw pro duct, een zogenaamde ’bandbreedte hypo theek’ op de markt gezet. Bij productaanpas- sing en productvernieuwing moet niet alleen gedacht worden aan uitsluitend bankproduc ten. Bank- en verzekeringsproducten raken steeds meer verweven. Vandaar dat ook de Friesland Bank zich aan het oriënteren is op de mogelijkheden het all-finance concept inhoud te geven. Daarvoor is in het verslagjaar een be leid geformuleerd, waaraan in 1997 uitvoering zal worden gegeven. Belangrijk voor de verdere expansie van onze bank is het beschikken over een adequate au tomatisering. De Friesland Bank heeft in het verslagjaar aanzienlijk geïnvesteerd in de kwa liteit van de automatiseringsorganisatie. Con creet is het bestaande automatiseringsplat- form geheel vernieuwd, en is een begin ge maakt met de implementatie van een moderne kantoorautomatiseringsstructuur. Bij de ver nieuwing van informatiseringssystemen wordt in toenemende mate overlegd en samenge werkt met F. van Lanschot Bankiers N.V. Eind 1996 vond er een technische conversie plaats die succesvol is verlopen. In april 1997 zal worden begonnen met een volledige ver nieuwing van de kantoorautomatisering. Hier door wordt onze commerciële slagkracht ver groot en kan op kantoomiveau de reorganisa tie verder worden doorgevoerd. Wat de reorganisatie betreft, deze is zeer ingrij pend en veelomvattend. De inspanning die al in 1996 ten behoeve van deze reorganisatie door onze medewerkers is geleverd, is groot ge weest en heeft ervoor gezorgd dat de reorga nisatie zeer voortvarend verloopt en waar schijnlijk medio 1997 kan worden afgerond. Dan zal ook de nieuwe organisatiestructuur worden ingevoerd. Dit gebeurt niet alleen met medewerkers uit eigen bedrijf, maar ook met Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 27