13 Het is spijtig dat de overheid met deze kwets baarheid te weinig rekening houdt. Tenminste, men is geneigd die conclusie te trekken, als men ziet met welke hartstocht de overheid probeert de marktwerking, of liever gezegd de concurrentie te bevorderen. In Nederland bestaat vanaf de Tweede Wereldoorlog de paradoxale situatie dat ondanks de grote bereidheid van het bedrijfsleven tot samen werken, er toch altijd sprake is geweest van een gezonde onderlinge concurrentie. Onze samenleving heeft daarbij decennia lang garen gesponnen. Het maakt het immers mo gelijk om in onze samenleving een harmonie model te handhaven. Voorkomen moet nu worden dat te kritiekloos en te gemakkelijk allerlei Angelsaksische op vattingen worden geïntroduceerd. Het Neder landse bedrijfsleven en de Nederlandse sa menleving is daarmee op de lange termijn niet gebaat. Teveel marktwerking versterkt zeker niet de constructieve dynamische krachten in een samenleving, maar leidt juist tot toene mende maatschappelijke spanningen, tot ver traging van het innovatieproces (en daarmee van de economische groei op lange termijn) en tot een overmatige concentratie binnen een aantal bedrijfsklassen. Deze hang naar Angelsaksische toestanden komt ook tot uiting bij het streven naar het ver groten van de invloed van de aandeelhouders. Ook daarin moeten niet te gemakkelijk veran deringen worden doorgevoerd. In elk geval zal het ertoe leiden, dat overname van bedrijven gemakkelijker wordt. Wanneer dat weertot ge volg heeft, dat goede Nederlandse bedrijven worden opgekocht door buitenlandse con cerns, kan dat leiden tot verplaatsing van activiteiten en werkgelegenheid naar het buitenland. In onze beleidsstrategie weerspiegelt zich de ambitie van de Friesland Bank. Ook in het ver slagjaar werd daaraan verdere invulling gege ven. Zo werd in oktober voor f 75 miljoen aan preferente aandelen geplaatst. Met deze toe name van het eigen vermogen kan de Friesland Bank haar activiteiten vergroten door strategi sche samenwerkingen aan te gaan, belangen te nemen en overnames te plegen. Uiteraard dient dit beleid uiterst zorgvuldig te worden ingevuld. In het strategisch beleid van de Friesland Bank richten wij ons uitsluitend op branchegerichte activiteiten. Invalshoek is hierbij dat de Friesland Bank deze strategi sche stappen onderneemt met het doel haar eigen identiteit naar de markt verder te ver sterken. In dat kader werd aan het einde van het ver slagjaar een belang van 7,5% genomen in de Triodos Bank. Een onderneming, die met name expertise heeft opgebouwd in milieuvriendelij ke projecten. Een marktsegment waarin ook de Friesland Bank geïnteresseerd is. Voorts heeft de Friesland Bank begin 1997 een belang van 60% genomen in Bank Bangert Pontier (BBP) te Amsterdam. Hierdoor geeft de Friesland Bank een verdere invulling aan haar eerder ge formuleerde beleidsstrategie. De Friesland Bank kan nu in samenwerking met BBP haar expertise en daarmee haar dienstverlening op het terrein van het effectenbedrijf verder ver groten. Friesland Bank Jaarverslag 1996

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1996 | | pagina 26