Rapportering Rekening en verantwoording Overeenkomstig artikel 20 lid 1 sub h van de statuten hebben wij de jaarrekening 1988 in handen gesteld van de raad van toezicht van de Coöp. Ver. Friesland Bank b.a. Leeuwarden, 17 maart 1989 Voor het bestuur: H. Westenbrink, voorzitter G. de Jong, secretaris Rapport van de raad van toezicht Aan de algemene vergadering van de Coöp. Ver. Friesland Bank b.a. Wij verklaren hierbij de ons door het bestuur van de bank aangeboden jaarrekening 1988 te hebben nagezien en akkoord bevonden. Mede op grond van de in dit jaarverslag opgenomen accountantsverklaring stellen wij u voor de jaarrekening 1988 van de Coöp. Ver. Friesland Bank b.a. onveranderd goed te keuren. Leeuwarden, 17 maart 1989 Voor de raad van toezicht: R. Posthumus, voorzitter J. D. Bierma, secretaris 36 I Friesland Bank Jaarverslag 1988

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1988 | | pagina 40