Enkelvoudige balans per 31 december 1988 Stichting Spaarbank Coöperatieve Vereniging I der Friesland Bank Friesland Bank b.a. Activa 1988 1987 1988 1987 (x f 1.000) Kas en daggeldleningen 38.199 61.363 Schatkistpapier 10.242 2.052 1.919 Bankiers 65.000 47.000 184.710 29.313 Coöp. Ver. Friesland Bank b.a. 24.383 1.240 Effecten 286.236 196.382 584.909 592.666 Wissels 375 72.958 Vorderingen op of onder garantie van de overheid 313.400 320.235 97.649 130.848 Debiteuren 407.761 402.077 1.050.564 914.386 Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen 50 3.121 34.055 34.492 Onroerende goederen en inventarissen 4 2.461 72.411 71.127 1.096.834 982.758 2.064.924 1.909.072 Passiva 1988 1987 1988 1987 (x f 1.000) Aandelenkapitaal: Geplaatst 34.921 40.541 Nog te storten 31.429 36.487 Gestort 3.492 4.054 Reserves 100.297 87.527 51.703 44.992 Eigen vermogen 100.297 87.527 55.195 49.046 Achtergestelde leningen 21.041 22.474 Aansprakelijk vermogen 100.297 87.527 76.236 71.520 Waardepapieren en niet-achtergestelde leningen 293.554 296.559 Spaargelden 839.887 7Ó8.299 439.706 453.110 Deposito's 1.300 1.415 593.398 415.826 Crediteuren 39.381 40.588 637.647 670.817 Gelieerde banken 115.969 124.929 Stichting Spaarbank 24.383 1.240 1.096.834 982.758 2.064.924 1.909.072 (x f 1.000) Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties 91.760 103.956 31 I Friesland Bank Jaarverslag 1988

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1988 | | pagina 35