(X f 1.000) Enkelvoudige balans Samengevoegde balans 1988 1987 1988 1987 In deze balanspost zijn begrepen kredieten in rekening-courant, onderhandse en hypothecaire leningen verstrekt aan of gegarandeerd door de Nederlandse Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en instellingen zoals de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. Op de onder dit hoofd opgenomen vorderingen is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. Van de leningen in de samengevoegde balans is de splitsing naar gemiddelde oorspronkelijke looptijd: Korter dan twee jaar Twee jaar en langer Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen Deze balanspost omvat wat betreft de samengevoegde balans het aandelenbezit inzake de niet-geconsolideerde deelnemingen, alsmede de aan de betreffende ondernemingen verstrekte voorschotten. De samenstelling is: 34.055 34.492 Het bedrag aan hypothecaire leningen is: Debiteuren 1.050.564 914.386 300.979 1.462.509 273.711 1.321.406 Verstrekt aan leden van de Coöp. Ver. Friesland Bank b.a.: Kredieten in rekening-courant 185.258 144.349 185.258 144.349 Leningen 34.195 30.313 34.195 30.313 219.453 174.662 219.453 174.662 Verstrekt aan overigen: Kredieten in rekening-courant 197.527 185.381 197.527 185.381 Leningen 598.421 519.219 978.007 892.957 795.948 704.600 1.175.534 1.078.338 Te verrekenen interest, overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen: 35.163 35.124 67.522 68.406 Van de leningen is verstrekt tegen hypothecair onderpand: 378.506 331.529 717.965 653.389 166.107 846.095 1.012.202 7.784 164.821 758.449 923.270 7.405 22 Friesland Bank Jaarverslag 1988

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1988 | | pagina 26