y Vereniging voor Agrarische Arbeidsvoorziening Friesland AAV, Leeuwarden Coöp. Woningbouw- en Exploitatievereniging „Het Bildt” G.A., St. Annaparochie v- Bond van Verenigingen voor Kunstmatige Inseminatie in Friesland (Bond K.I.), Leeuwarden m Ver. van veehouders voor kunstmatige inseminatie bij rundvee voor Knijpe en Omstreken, Knijpe Ver. tot bevordering van kunstmatige inseminatie bij rundvee „Noord-Oost Friesland", Giekerk y Vereniging tot bevordering van Kunstmatige Inseminatie ,,Zuid-West Friesland”, gevestigd in de gemeente Wonseradeel Coöp. Voorschotbank B.A., Oldeberkoop Coöp. Spaarbank „De Bildtse Bank”, St. Annaparochie Coöp. Spaar- en Voorschotbank Surhuisterveen G.A., Surhuisterveen Coöp. Spaarbank „Berlikum”, Berlikum v Stichting Nutsspaarbank te Arum, Arum v Vereniging „Nutsspaarbank Damwoude en Omstreken", Damwoude V Stichting Spaarbank Mid-Fryslän, Grouw Coöp. Ver. „Friese Uitvaart-Verzorging” U.A., Leeuwarden v Ver. Kaascontrolestation „Friesland”, Leeuwarden - Friese Bond van Zelfstandige Melkhandelaren, Leeuwarden N.V. Zuivel Handel Maatschappij, Irnsum Coöp. Ver. „Sameico” G.A., Bornerbroek Stichting Volkshogeschool „Allardsoog”, Bakkeveen Stichting „Je Maintiendrai Friesland”, Leeuwarden Stichting Fryske Kultuerried, Leeuwarden Stichting Frysk Orkest, Leeuwarden Stichting De Fryske Akademy, Leeuwarden Vereniging It Fryske Gea (Het Friese Landschap), Leeuwarden Stichting VVV Friesland-Leeuwarden, Leeuwarden Stichting Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland, Leeuwarden y Stichting Het Fries Museum, Leeuwarden v Stichting Aide Fryske Tsjerken, Leeuwarden Stichting Provinciaal Opbouworgaan Friesland, Leeuwarden y Stichting Agogische Akademie Friesland, Leeuwarden vStichting Klinisch Chemisch Laboratorium Leeuwarden, Leeuwarden 25

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 29