Ledenlijst Coöp. Stoomzuivelfabriek „Het Klaverblad” G.A., Donkerbroek Onderlinge Levensverzekeringmaatschappij OBF, Leeuwarden Coöp. Zuivelfabriek „Ezinge”, Ezinge (Gn.) Coöp. Zuivelfabriek „De Eendracht” G.A., Makkinga Coöp. Zuivelvereniging „De Torenmeter” G.A., Oldeboorn Coöp. Zuivelfabriek „Huisternoord” G.A., Oudwoude Coöp. Zuivelindustrie NOVAC G.A., Munnekeburen Coöp. Zuivelindustrie „De Takomst” G.A., Wolvega Coöp. Zuivelindustrie „De Goede Verwachting” G.A., Workum Coöp. Zuivelindustrie „De Foarütgong” G.A., Twijzel Coöp. Zuivelindustrie „Noord-Oostergo” G.A., Dokkum Coöp. Zuivelindustrie „De Zuidoosthoek” G.A., Oosterwolde Coöp. Zuivelindustrie „Twee Provinciën” G.A., Gerkesklooster Coöp. Zuivelindustrie „Oost-Groningen” G.A., Winschoten (Gn.) Onderling Ziekteverzekeringsfonds, Leeuwarden Verenigde Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij O.T.O.S., Leeuwarden Algemeene Friesche Brandwaarborg Maatschappij „Zevenwouden”, Heerenveen Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Friese Boeren- en Tuinders Onderlinge (FBTO), Leeuwarden Friese Veefokkers Onderlinge, Leeuwarden Coöp. Ver. „Administratie- en Adviesbureau CCLB”, Leeuwarden Friese Coöp. Veeafzetvereniging G.A. (F.C.E.), Leeuwarden Coöp. Veilingvereniging „Friesland West” G.A., Berlikum Coöp. Friese Tuinbouwveiling G.A., Leeuwarden Vereniging tot behartiging van de belangen van Coöp. Groenvoederdrogerijen in Nederland (V.C.G.), Leeuwarden Friese Maatschappij van Landbouw, Leeuwarden V Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond, Leeuwarden Coöp. Zuivelvereniging „Mid-Fryslän” G.A., Warga Friesche Coöp. Zuivel-Export-Vereeniging (Frico), Leeuwarden Bond van Coöp. Zuivelfabrieken in Friesland, Leeuwarden Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (F.N.Z.), Den Haag Coöp. Stremsel- en Kleurselfabriek, Leeuwarden Coöp. Condensfabriek „Friesland”, Leeuwarden De Jong Verenigde N.V., Noordwijk (Gn.) Friese Coöp. Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed G.A. (Z.P.C.), Leeuwarden Coöp. Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw in Friesland (C.A.F.), Leeuwarden Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Franeker Landbouw Coöperatie”, Franeker Stichting Keuringsdienst Friesland-Groningen van de N.A.K., Buitenpost Coöp. Verzekeringsfonds, Leeuwarden v Stichting Praktijkschool voor de Veehouderij en het Weidebedrijf in het Noorden des Lands, Leeuwarden <J Stichting Bedrijfslaboratorium voor de Landbouw in Friesland, Leeuwarden Instituut voor Landbouwcoöperatie in Friesland, Leeuwarden Stichting Landbouw- en Coöperatiecentrum „Oranjewoud”, Leeuwarden Vereniging „Het Frjesch Rundvee-Stamboek”, Leeuwarden Vereniging „Het Texelsch Schapen-Stamboek in Friesland”, Leeuwarden Koninklijke Vereniging „Het Friesch Pearden-Stamboek”, Leeuwarden Coöp. Ver. tot Exploitatie van Landbouwwerktuigen, -machines en -installaties G.A. „De Eendracht”, Tzummarum J Vereniging „Samenwerkende bonden voor Bedrijfsverzorging en Agrarische Arbeidsvoorziening”, Leeuwarden

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 28