Rapportering Rekening en verantwoording Overeenkomstig art 20 lid 1 sub h der statuten hebben wij de balans per 31 december 1977 en de exploitatierekening over 1977 in handen gesteld van de Raad van Toezicht der Coöp. Vereniging Friesland Bank. Leeuwarden, 21 februari 1978 Voor het Bestuur: H. Westenbrink, voorzitter M. Nijenhuis, secretaris Accountantsverklaring Wij hebben de jaarrekeningen 1977 van de Coöp. Ver. Friesland Bank, van de Stichting Spaarbank, alsmede de gecombineerde jaarrekening 1977 van deze instellingen en de geliëerde spaarbanken gecontroleerd. Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1977 en van het resultaat over 1977 van bedoelde instellingen. Leeuwarden, 17 februari 1978 Moret Limperg Rapport Aan de Algemene Vergadering van de Coöp. Vereniging Friesland Bank Mijne heren, Wij verklaren hierbij, de ons door het Bestuur der bank aangeboden balans per 31 december 1977 en de exploitatierekening over 1977 te hebben nagezien en akkoord bevonden. Mede op grond van de in dit jaarverslag opgenomen accountantsverklaring stellen wij u voor de jaarrekening der Coöp. Vereniging Friesland Bank over 1977 onveranderd goed te keuren. Leeuwarden, 17 maart 1978 Voor de Raad van Toezicht: T. A. Oosterhof, voorzitter D. Wiersma, secretaris 22

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 26