Exploitatierekening Deposito’s op termijn 196.673.127 Onder dit hoofd zijn geboekt de gelden, welke deposito zijn geplaatst met een oorspronkelijke looptijd van één maand en langer. Hiervan is 80.546.942 gedeponeerd op termijnen van één jaar en langer. Spaargelden 574.067.672 De aan de Stichting Spaarbank en de geliëerde spaarbanken toevertrouwde spaargelden kunnen als volgt worden gespecificeerd: dagelijks opvraagbare spaargelden 228.761.215 termijnspaargelden (incl. rente) 334.551.187 gepremiëerde spaargelden 10.755.270 Balans per 31 december 1977 574.067.672 Rente 25.214.495 Deze post is het saldo van de rentebaten en de rentelasten. Onkosten 21.652.932 De in deze post begrepen personeelskosten bedragen 15.366.832 (v.j. 12.760.568), waarvan ten laste van de Coöp. Ver. Friesland Bank 11.018.979 (v.j. 9.148.471). Overige baten 2.001.669 De onder dit hoofd verantwoorde baten betreffen voornamelijk ontvangen huren en de door Friesland Bank Assurantiën b.v. ontvangen provisie. Crediteuren 220.889.379 Onder dit hoofd zijn opgenomen de in rekening-courant aan leden en niet-leden verschuldigde bedragen, creditsaldi van banken in binnen- en buitenland alsmede nog te verrekenen rente e.d. Tevens is in deze balanspost begrepen de extra voorziening betrekking hebbende op de risico’s, welke samenhangen met de uitoefening van het bankbedrijf, alsmede een voorziening voor zowel latente als actuele belastingen. De actuele belastingverplichtingen bedragen rond 225.000. Borgtochten 34.576.712 Dit bedrag geeft aan het totaal van de per balansdatum ten behoeve van derden verstrekte garanties en gestelde accreditieven. De tegenpost is pro memorie aan de debetzijde van de balans vermeld.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 20