Balans passiefzijda Reserve koersverschillen effecten 7.035.069 4 Aandelenkapitaal 27.902.000 Het lidmaatschap van de bank en de omvang van het aan een lid verleende krediet zijn bepalend voor diens kapitaaldeelname. Op ieder aandeel heeft een storting van 10 plaatsgevonden. Het door de leden op de aandelen nog te storten bedrag is aan de actiefzijde van de balans opgenomen; voor dit bedrag is door de leden zakelijke zekerheid gesteld. Ingevolge artikel 8 lid 3 der statuten van de Coöp. Ver. Friesland Bank bedraagt de aansprakelijkheid der leden tweemaal het nominale bedrag van de door hen gehouden aandelen. De ledenlijst is in het jaarverslag opgenomen. Stichting Spaarbank Balans per 31 december 1976 5.453.431 Bij: dotatie ten laste van de exploitatierekening 1.000.000 koersverschil effecten 581.638 Balans per 31 december 1977 7.035.069 Achtergestelde leningen 17.534.000 Deze balanspost omvat de volgende onderhandse leningen: 3.734.000 103/< aflossing 1978 t/m 1991 3.800.000 9,26% aflossing 1978 t/m 1996 10.000.000 93/4 aflossing 1982 t/m 2001 Reservefondsen 30.239.697 Deze post is als volgt samengesteld: a. Coöp. Ver. Friesland Bank Balans per 31 december 1976 Bij: toevoeging batig saldo exploitatierekening 4 Balans per 31 december 1977 b. Stichting Spaarbank Balans per 31 december 1976 (incl. 100,— stichtingskapitaal) Bij: toevoeging batig saldo exploitatierekening Balans per 31 december 1977 c. Geiiëerde spaarbanken Balans per 31 december 1976 Bij: toevoeging batig saldo exploitatierekeningen geiiëerde spaarbanken De leningen zijn achtergesteld bij alle tegenwoordige en toekomstige verplichtingen van de Coöp. Ver. Friesland Bank; vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan. 4.780.186 870.668 Bouwreserve 1.712.335 5.650.854 16.444.301 3.114.065 19.558.366 4.683.949 346.528 Ten laste van deze reserve wordt gebracht de bij de toelichting van de post „Gebouwen en inventarissen" vermelde extra-afschrijving van 5 gedurende de eerste vijf jaren op de aanschaffingswaarde van bankgebouwen alsmede de overigens wenselijk geachte versnelde afschrijvingen. Het verloop gedurende 1977 luidt als volgt: Balans per 31 december 1976 Bij: dotatie ten laste van de exploitatierekening boekwinst inzake verkoop pand 1.478.000 1.300.000 166.940 2.944.940 Af: extra-afschrijving op gebouwen 1.232.605 Balans per 31 december 1977 5.030.477 Balans per 31 december 1977 1.712.335 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 17