Hypotheken met overheidsgarantie 171.722.112 Hypotheken zonder overheidsgarantie 273.660.907 Ultimo 1977 waren in totaal 6742 leningen met hypothecaire zekerheid verstrekt. Deelnemingen 5.218.928 Deze balanspost omvat het aandelenbezit inzake de niet geconsolideerde deelnemingen van de Coöp. Ver. Friesland Bank, alsmede de aan de betreffende ondernemingen verstrekte voorschotten; deze laatste bedragen rond 3.791.000. De meerderheidsdeelnemingen zijn: Fries Trustkantoor b.v., Leeuwarden (100 Coöp. Ver. „Recrea” U.A., Terschelling 95 Makelaardij Friesland b.v., Leeuwarden 59 (v/h Makelaardij Van der Schoot en Van Dijk b.v.) Makelaardij Groep Noord b.v., Leeuwarden 99 Laatstgenoemde deelneming werd ultimo 1977 verkregen. De waardering van de niet geconsolideerde deelnemingen geschiedt tegen verkrijgingsprijs, welke nagenoeg gelijk is aan de intrinsieke waarde. De waardering van de geconsolideerde deelneming in de balans van de Coöp. Ver. Friesland Bank geschiedt tegen intrinsieke waarde (zie algemene opmerkingen). De waardering van de onroerende goederen vindt plaats tegen aanschaffingswaarde minus een afschrijving van in het algemeen 3 per jaar van deze waarde, wat de bankgebouwen betreft verhoogd met een extra-afschrijving van 5 per jaar gedurende de eerste vijf jaren. Op de inventarissen wordt 10 per jaar en op de onder dit hoofd opgenomen computerinstallatie 25 per jaar van de aanschaffingswaarde afgeschreven. De totale afschrijvingen op gebouwen en inventarissen over 1977 bedroegen bij de Coöp. Ver. Friesland Bank 3.177.960 inclusief extra-afschrijving ten laste van de Bouwreserve ad 1.232.605 (v.j. in totaal 3.108.908). Het totaal van de financiële verplichtingen, waartoe de Coöp. Ver. Friesland Bank en de Friesland Bank Assurantiën b.v. zich per balansdatum voor toekomstige investeringen in nieuwbouw hebben verbonden, bedraagt rond 5.976.000. Gebouwen en inventarissen 34.508.318 De specificatie van deze post luidt als volgt: Coöp. Ver. Friesland Bank Totaal Bedrijfsgebouwen Niet in het bedrijfsproces opgenomen onroerende 23.394.411 24.650.971 goederen 2.750.970 6.563.927 Totaal gebouwen 26.145.381 31.214.898 Inventarissen 3.215.965 3.293.420 Balans per 31 december 1977 29.361.346 34 508.318 12

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 16