Overheidspapier: kortlopend 79.041.736 Overheidspapier: langlopend 87.596.877 Deze posten omvatten kredieten in rekening-courant en onderhandse leningen verstrekt aan of gegarandeerd door de Nederlandse Staat, Provincies en Gemeenten (incl. N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten), benevens enkele leningen aan Waterschappen (incl. Nederlandse Waterschapsbank N.V.). Onder kortlopend overheidspapier zijn opgenomen de vorderingen in rekening-courant ten bedrage van 9.142.505 alsmede die leningen en termijnen van leningen welke vervallen binnen vijf jaar na balansdatum. De waardering van de obligaties in bezit van de Stichting Spaarbank geschiedt tegen uitlotingswaarde. Het verschil tussen de uitlotingswaarde en de verkrijgingsprijs, voorzover beneden pari, is opgenomen onder crediteuren en valt vrij ten gunste van de renterekening naar gelang de looptijd van de betreffende obligaties verstrijkt. De effecten van de Coöp. Ver. Friesland Bank worden, voorzover ter beurze genoteerd, gewaardeerd tegen de op de balansdatum laatst bekende koersen. De niet genoteerde fondsen zijn opgenomen tegen een getaxeerde waarde. De beurswaarde ultimo 1977 van de genoteerde fondsen bedraagt 51.133.442. Debiteuren 221.079.949 Van het langlopende overheidspapier stond op de balansdatum 8.000.000 niet ter vrije beschikking in verband met bij de bank geplaatste deposito's. Verstrekt aan leden van de Coöp. Ver. Friesland Bank: kredieten in rekening-courant 40.758.177 leningen (incl. lopende intrest) 9.493.555 50.251.732 Effecten 52.226.532 Deze balanspost bestaat uit de volgende portefeuilles: a. Coöp. Ver. Friesland Bank Nederlandse Staatsobligaties 1.500.488 Obligaties lagere overheid (incl. N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten) 198.800 Overige obligaties en pandbrieven 429.049 Aandelen en participatiebewijzen 435.795 Stichting Spaarbank Nederlandse Staatsobligaties Obligaties lagere overheid (incl. N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten) Overige obligaties en pandbrieven 2.564.132 39.176.000 6.233.900 4.252.500 Verstrekt aan overigen: kredieten in rekening-courant leningen (incl. lopende rente) Totaal kredieten en leningen verstrekt door de: Coöp. Ver. Friesland Bank Te verrekenen rente en overige vorderingen Balans per 31 december 1977 95.219.335 38.507.408 133.726.743 183.978.475 37.101.474 221.079.949 49.662.400 Van deze stukken zijn: ter beurze genoteerd 52.083.452 niet genoteerd 143.080 De onder crediteuren voorkomende extra voorziening is mede bestemd om onvoorziene afwijkingen tussen de nominale en de reële waarde van deze balanspost op te vangen. 11

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 15