Toelichting Balans actiefzijde Algemene opmerkingen Deze toelichting heeft zowel betrekking op de gecombineerde als op de enkelvoudige jaarstukken van de Coöp. Ver. Friesland Bank over 1977. Voor zover de toelichting uitsluitend betrekking heeft op de Coöp. Ver. Friesland Bank, wordt dit bij de afzonderlijke posten uitdrukkelijk vermeld. In de gecombineerde jaarstukken zijn de cijfers van de volgende instellingen begrepen: Coöp. Ver. Friesland Bank en haar dochteronderneming Friesland Bank Assurantiën b.v. Stichting Spaarbank der Coöp. Ver. Friesland Bank de met de Friesland Bank geliëerde spaarbanken, te weten: Coöp. Spaarbank ,,De Bildtse Bank" te St. Annaparochie Coöp. Spaarbank „Berlikum” te Berlikum Stichting Nutsspaarbank te Arum Vereniging „Nutsspaarbank Damwoude en Omstreken" te Damwoude Stichting Spaarbank Mid-Fryslän te Grouw. De verwerking van de jaarrekening van de Friesland Bank Assurantiën b.v. in de gecombineerde jaarstukken geschiedt door middel van consolidatie. De balans per 31 december 1977 en de exploitatierekening over 1977 van zowel de Coöp. Ver. Friesland Bank als de Stichting Spaarbank zijn opgenomen op de blz. 18 t/m 21. Als waarderingsgrondslag voor de activa en passiva is in het algemeen de nominale waarde gehanteerd, tenzij in de toelichting bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld; bedragen in vreemd geld zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen in 1977. De lopende rente op vorderingen en schulden is, voorzover bij de toelichting op de desbetreffende post niet anders is medegedeeld, opgenomen onder debiteuren, respectievelijk crediteuren. Kas, kassiers, daggeldleningen 25.342.748 Kas, kassiers 5.342.748 Daggeldleningen (Coöp. Ver. Friesland Bank) 20.000.000 Balans per 31 december 1977 25.342.748 Onder dit hoofd zijn mede opgenomen de voorraden coupons en vreemd geld. Bankiers in binnen- en buitenland 53.043.372 Tegoed bij binnenlandse banken: in rekening-courant 12.655.714 deposito 31.500.000 44.155.714 Tegoed bij buitenlandse banken: in rekening-courant 5.647.658 deposito 3.240.000 8.887.658 Balans per 31 december 1977 53.043.372 Van de deposito geplaatste bedragen vervalt 33.740.000 in 1978. Schatkistpapier 47.500.000 De portefeuille schatkistpapier, welke geheel in bezit is van de Coöp. Ver. Friesland Bank, bestaat uit schatkistbiljetten vervallende in de jaren 1978 t/m 1981. Van het schatkistpapier was een bedrag van 32.000.000 niet ter vrije beschikking uit hoofde van verstrekte zekerheidsstelling in het kader van geldmarkt- en deviezentransacties. De hieruit voortvloeiende obligo’s zijn opgenomen onder crediteuren. 10

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 14