Makelaardij Friesland b.v. Dit ter accentuering van het feit, dat genoemd makelaarskantoor inmiddels de gehele provincie Friesland als werkgebied heeft. De gang van zaken bij deze deelneming stemt tot tevredenheid. Onze belangen in deze sector zijn aan het eind van het verslagjaar verder uitgebreid door overname van twee makelaarskantoren in de stad Groningen en één in Assen. Genoemde drie kantoren zijn ondergebracht in de Makelaardij Groep Noord b.v., waarin de Friesland Bank een 99 belang bezit. De cijfers betreffende de gang van zaken bij onze meerderheidsdeelnemingen in deze sector zullen, gelet op het toenemende belang van deze deelnemingen in het totaal van onze activiteiten, in de toekomst in geconsolideerde vorm in onze jaarrekening worden opgenomen. Resultaten over 1977 De bedrijfsresultaten over 1977 vertoonden een aanzienlijke stijging. Zo namen de rente-, provisie- en overige baten met 22 toe van 27 tot 33 miljoen. De kosten stegen procentueel iets minder en wel met 19 van 18,1 tot 21,6 miljoen. Het stemt tot voldoening, dat de kostenstijging ad 3,5 miljoen ruimschoots kon worden opgevangen door de met 6 miljoen toegenomen baten. De hogere rentebaten vinden vooral hun oorzaak in de gestegen omzetten en de toegenomen rentemarge. Vooral in de tweede helft van het verslagjaar verbeterde de rentemarge niet onbelangrijk. De stijging van de provisiebaten met bijna 25 is vooral te danken aan de sterk toegenomen inkomsten uit de door ons verleende bemiddeling bij het afsluiten van geldleningen en effectentransacties. Daarnaast droeg ook de omzetstijging in het binnen- en buitenlands betalingsverkeer bij tot de toegenomen provisiebaten. De procentueel sterke stijging van de overige baten is te danken aan de toename van door de Friesland Bank Assurantiën b.v. ontvangen provisies. Afschrijving en dotaties Aangezien er zich in 1977 betrekkelijk weinig nieuwe afschrijvingsmogelijkheden voordeden en daarnaast voor enkele bankgebouwen de extra-afsch rij ving gedurende de eerste 5 jaren is komen te vervallen, is in 1977 in totaal praktisch evenveel van de gebouwen en inventarissen afgeschreven als in 1976, te weten 3,2 miljoen, waarvan 2 miljoen ten laste van de exploitatierekening en 1,2 miljoen ten laste van de bouwreserve. In verband met de voorgenomen investering in enkele bankgebouwen werd de dotatie aan de bouwreserve verhoogd van 0,4 tot 1,3 miljoen. De toevoeging aan de extra voorziening is, in verband met het onzekere economische klimaat en de groei van onze debiteurenportefeuille, verhoogd van 0,8 tot 1,7 miljoen. De dotatie aan de reserve koersverschillen effecten kon worden teruggebracht van 1,8 tot 1 miljoen als gevolg van de geringere omvang van onze effectenportefeuille. Batig saldo Rekening houdende met bovengenoemde afschrijvingen en dotaties steeg het Batig saldo van de exploitatierekening van 3.379.000 tot 4.331.000, een toename van 28 Het batig saldo van onze exploitatierekening, dat volgens statutair voorschrift aan het reservefonds moet worden toegevoegd, bedraagt thans, na aftrek van afschrijvingen, dotaties en te betalen vennootschapsbelasting, ruim 0,4 van onze bedrijfsomvang. Een in vergelijking met andere banken alleszins aanvaardbaar cijfer. Algemene Vergadering In de statutair voorgeschreven Algemene Vergadering, die gehouden werd op 27 april 1977, werden de balans per 31 december 1976 en de exploitatierekening over 1976 behandeld en goedgekeurd. Het aftredende lid van het Bestuur, de heer H. Westenbrink, werd herkozen. In de plaats van het aftredende lid van de Raad van Toezicht, de heer Ir G. J. A. Bouma, die niet herkiesbaar was, werd benoemd de heer K. Sikkema. Ook op deze plaats willen wij de heer Bouma nog danken voor de sympathieke en enthousiaste wijze waarop hij de belangen van de bank 10 jaar lang heeft behartigd. Gaarne willen wij al onze medewerkers(sters) dankzeggen voor de ijver en toewijding waarmede zij ook in het afgelopen jaar weer hun taak hebben verricht. Leeuwarden, 17 maart 1978 Drs J. R. Kuperus 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 11