exploitatierekening het afgelopen jaar procentueel nog sterker toenam dan ons balanstotaal. Aangezien het batig saldo volgens statutair voorschrift geheel aan de reserves der bank dient te worden toegevoegd kon ook het garantievermogen van onze instelling belangrijk toenemen. Uitgedrukt in procenten van ons balanstotaal bedraagt het garantievermogen thans 7,7 Gelet op de vermogensverhoudingen in het Nederlandse bankwezen en het overwegend niet-risicodragende karakter van onze beleggingen, achten wij dit een zeer bevredigend cijfer. Toevertrouwde middelen De toename van de aan onze instelling toevertrouwde middelen met 165 miljoen, een stijgingspercentage van bijna 20 is vooral te danken aan de stijging van de balansposten spaargelden en crediteuren. Een voor het eerst in de geschiedenis der bank landelijk gevoerde spaaractie ter gelegenheid van het passeren van het miljard balanstotaal heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de toename van de spaargelden met ca. 100 miljoen, een stijgingspercentage van bijna 21 De deposito’s op termijn daarentegen namen, als gevolg van de in vergelijking met 1976 sterk gedaalde rentetarieven op de geldmarkt, procentueel aanzienlijk minder toe en wel met 9,4 Financieringen De totale kredietverlening aan de leden en niet-leden der bank nam in het verslagjaar toe met 58 miljoen van 163 tot 221 miljoen, een groeipercentage van ruim 35 Deze forse groei is behalve aan een aanzienlijke uitbreiding van het aantal nieuwe bedrijfskredieten te danken aan de toegenomen kredietbehoefte van onze leden werkzaam op het terrein van de produktie en afzet van zuivelprodukten. De vraag naar financieringsmiddelen ten behoeve van de aankoop van een eigen woning was wederom zeer groot. Zo verstrekten wij in 1977 voor een bedrag van 180 miljoen aan hypotheken met en zonder overheidsgarantie tegenover 132 miljoen in 1976 en 60 miljoen in 1975. In twee jaar tijds een verdrievoudiging. Aangezien uit aflossing 45 miljoen beschikbaar kwam nam onze hypothekenportefeuille per saldo toe met 135 miljoen van 310 tot 445 miljoen, een stijgingspercentage van ruim 43 Ook in het verslagjaar hebben wij gemeend als regionale bank ons zoveel mogelijk te moeten beperken tot het honoreren van hypotheek-aanvragen uit de eigen regio. Zo is van onze totale hypothekenportefeuille ongeveer 97 verstrekt aan cliënten woonachtig in de provincie Friesland. In verband met het hiervoor geschetste omvangrijke beroep op onze financieringsmiddelen en teneinde te kunnen blijven voldoen aan de door De Nederlandsche Bank aan het bankwezen verstrekte richtlijnen inzake de toegestane groei van de kredietverlening hebben wij besloten onze beleggingen in effecten en langlopende overheidsleningen geleidelijk te verminderen. De teruggang van beide balansposten met in totaal ca. 43 miljoen is hiermede tevens verklaard. Vestigingen In het verslagjaar werden twee nieuwe vestigingen in gebruik genomen en wel in Harlingen en in Leeuwarden-Westeinde. Het aantal vestigingen van de bank bedraagt thans 42. Aan het einde van het verslagjaar waren in Beetsterzwaag, Bergum, Buitenpost en Oldeboorn nieuwe vestigingen in voorbereiding. Alhoewel de betreffende transactie niet op het verslagjaar betrekking heeft menen wij hier toch melding te moeten maken van een door onze instelling uitgebracht bod pp de aandelen van de N.V. Friesche Onderlinge Beleggintjs- en Voorschotbank te Koudum. Genoemd bod is door de aandeelhouders van deze bank geaccepteerd, waardoor wij 'op 16 maart 1978 eigenaresse van deze bank zijn geworden. Het ligt in de bedoeling genoemde bank voorlopig onder eigen naam als spaarbank te laten voortbestaan. De overige banktransacties zullen door de Friesland Bank worden verricht, die daartoe een kantoor in Koudum opent. Deelnemingen Onze dochteronderneming, Friesland Bank Assurantiën b.v., ontwikkelde zich in het verslagjaar zeer voorspoedig. Voornamelijk als gevolg van de hiervoor geschetste grote vraag naar hypothecaire geldleningen namen de provisie-inkomsten van ons assurantiebedrijf in het verslagjaar toe met ca. 36 Tenslotte kan worden medegedeeld, dat met de bouw van het nieuwe kantoor van de Friesland Bank Assurantiën b.v., gelegen tegenover het hoofdkantoor onzer instelling, zodanige vorderingen worden gemaakt, dat de ingebruikneming eind 1978 tegemoet kan worden gezien. De naam van Makelaardij Van der Schoot en Van Dijk b.v. te Leeuwarden, in welke vennootschap wij een 59 belang bezitten, is aan het eind van het verslagjaar gewijzigd in 6

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1977 | | pagina 10