Rapportering Rekening en verantwoording Overeenkomstig art 20 lid 1 sub h der statuten hebben wij de balans per 31 december 1972 en de exploitatierekening over 1972 in handen gesteld van de Raad van Toezicht der Coöp. Vereniging Friesland Bank. Leeuwarden, 14 februari 1973 Voor het Bestuur: L. J. de Boer, voorzitter W. Leenstra, secretaris Accountantsverklaring Hiermede verklaren wij, dat de in dit jaarverslag opgenomen balans en exploitatierekening, tezamen met de op deze stukken betrekking hebbende toelichting, een betrouwbaar beeld geven van de financiële positie per 31 december 1972 en van de resultaten over het boekjaar 1972 van de Coöp. Vereniging Friesland Bank te Leeuwarden. Leeuwarden, 7 februari 1973 Moret Limperg, Accountants Rapport Aan de Algemene Vergadering van de Coöp. Vereniging Friesland Bank Mijne Heren, Wij verklaren hierbij, de ons door het Bestuur der bank aangeboden balans per 31 december 1972 en de exploitatierekening over 1972 te hebben nagezien en akkoord bevonden. Mede op grond van de in dit jaarverslag opgenomen accountantsverklaring stellen wij u voor, de jaarrekening der Coöp. Vereniging Friesland Bank over 1972 onveranderd goed te keuren. Leeuwarden, 29 maart 1973 Voor de Raad van Toezicht: S. J. Anema, voorzitter D. Wiersma, secretaris

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 21