Exploitatierekening Deposito’s op termijn 70.038.483 Onder dit hoofd zijn geboekt de gelden, welke bij de bank deposito zijn geplaatst. Hiervan is 47.556.777 gedeponeerd op termijnen van één jaar en langer. Stichting Spaarbank 220.989.331 De aan de Stichting Spaarbank toevertrouwde spaargelden kunnen als volgt worden gespecificeerd: dagelijks opvraagbare spaargelden 115.207.572 termijnspaargelden (incl. rente) 99.631.167 gepremiëerde spaargelden 6.150.592 Balans per 31 december 1972 220.989.331 Ultimo 1971 was de te verrekenen rente inzake termijn spaargelden opgenomen onder het hoofd „Crediteuren”. Het totaal aantal in omloop zijnde spaarboekjes bedroeg per einde van het boekjaar 57.884 (v.j. 52.573), het gemiddeld spaartegoed per boekje bedroeg 3.900 v.j. 3.842). Crediteuren 70.463.218 Onder dit hoofd zijn opgenomen de in rekening-courant aan niet-leden verschuldigde bedragen, nog te verrekenen rente e.d., binnen een jaar te betalen belastingen ad 1.036.000, de extra voorziening betrekking hebbende op de risico’s welke samenhangen met de uitoefening van het bankbedrijf, alsmede een voorziening voor latente belastingverplichtingen. Leden ƒ46.994.471 Deze post omvat de in rekening-courant aan leden verschuldigde bedragen, vermeerderd met de nog te verrekenen rente. Borgtochten 15.070.543 Dit bedrag geeft aan het totaal van de per balansdatum door de bank ten behoeve van derden verstrekte garanties en gestelde accreditieven. De tegènpost is pro memorie aan de debetzijde van de balans vermeld. Rente ƒ9.185.786 In deze post, zijnde het saldo van de rentebaten en de rentelasten, is als aftrekpost begrepen de gekweekte rente over het Reservefonds. Onkosten 7.340.622 De in deze post begrepen personeelskosten bedragen ƒ5.472.713 (v.j. ƒ4.580.607). 15

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 19