Balans-passiefzijde Aandelenkapitaal f 17.715.000 Het lidmaatschap der bank en de omvang van het aan een lid verleende krediet zijn bepalend voor diens kapitaal- deelname. Op ieder aandeel heeft een storting van 10% plaatsgevonden. Het door de leden op de aandelen nog te storten bedrag is aan de actiefzijde van de balans opgenomen. Reserve koersverschillen effecten 1.119.813 Het verloop van deze reserve gedurende 1972 is als volgt: Balans per 31 december 1971 235.669 Bij: voordelig koersresultaat - 1.684.144 1.919.813 Af: overboeking naar reservefonds -- 800.000 Balans per 31 december 1972 1.119.813 De toevoeging aan het reservefonds hangt samen met de onttrekking aan dit fonds in voorgaande jaren waardoor de waarderingsverliezen op het effectenbezit konden worden opgevangen. Bouwreserve 2.126.000 Reservefonds 14.212.656 De mutaties in deze post gedurende 1972 luiden als volgt: Balans per 31 december 1971 Bij: dotatie ten laste van de re serve koersverschillen effecten bijschrijving gekweekte rente over het reservefonds toevoeging batig saldo exploita tierekening Balans per 31 december 1972 12.052.543 800.000 482.013 878.100 2.160.113 14.212.656 Ten laste van deze reserve wordt gebracht de bij de toelichting van de post „Gebouwen en inventarissen” vermelde extra-afschrijving van 5% gedurende de eerste vijf jaren op de aanschaffingswaarde van bankgebouwen alsmede de overigens wenselijk geachte versnelde afschrijvingen. Het verloop gedurende 1972 is als volgt: Balans per 31 december 1971 1.542.000 Bij: dotatie ten laste van de exploitatie-reke- ning 1.000.000 Af: extra-afschrijving op gebouwen Balans per 31 december 1972 2.542.000 416.000 2.126.000 14

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 18