f Leden 32.989.961 Kredieten in rekening-courant 29.921.179 Leningen 3.068.782 Balans per 31 december 1972 32.989.961 Ultimo 1971 waren de aan leden verstrekte leningen ad 2.750.786 onder „Debiteuren” opgenomen. In bovenstaande posten is begrepen de te verrekenen c.q. lopende intrest. De ledenlijst is in het jaarverslag opgenomen. Debiteuren 70.663.965 Gebouwen en inventarissen f 15.325.861 Bankgebouwen 7.652.669 Andere vaste eigendommen 2.337.331 Projekten in aanbouw 4.144.861 Totaal gebouwen 14.134.861 Inventarissen 1.191.000 Balans per 31 december 1972 15.325.861 De waardering van de vaste eigendommen vindt plaats tegen aanschaffingswaarde minus een afschrijving van 3% per jaar van deze waarde, wat de bankgebouwen betreft verhoogd met 5% per jaar gedurende de eerste vijf jaren. Op de inventarissen wordt 10% per jaar en op de onder dit hoofd begrepen computerinstallatie 25% per jaar van de aanschaffingswaarde afgeschreven. Kredieten in rekening-courant aan niet-leden (inclusief te verrekenen rente) Leningen Te verrekenen rente en overige vorderingen 40.346.155 12.146.429 18.171.381 Balans per 31 december 1972 70.663.965 De onder Crediteuren voorkomende extra voorziening is mede bestemd om onvoorziene afwijkingen tussen de nominale en de reële waarde van deze balanspost op te vangen. In totaal is van de gebouwen en inventarissen over 1972 afgeschreven een bedrag van 1.218.378 incl. de extra- afschrijving ten laste van de Bouwreserve ad 416.000 (v.j. in totaal 948.314). Het totaal van de financiële verplichtingen, waartoe de bank zich per balansdatum voor toekomstige investeringen in nieuwbouw heeft verbonden, bedraagt rond 2.890.000. Hypotheken 55.296.397 Ultimo 1972 waren 1869 leningen met hypothecaire zekerheid verstrekt, tegen 1506 leningen ultimo 1971. 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 17