Toelichting op de balans en de exploitatierekening Balans-actiefzijde Algemene opmerkingen Als waarderingsgrondslag voor de activa en passiva is in het algemeen de nominale waarde gehanteerd, tenzij in de toelichting bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld; bedragen in vreemd geld zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen in 1972. De lopende rente op vorderingen en schulden is, voorzover bij de toelichting op de desbetreffende post niet anders is medegedeeld, opgenomen onder debiteuren, respectievelijk crediteuren. Schatkistpapier 12.000.000 De portefeuille schatkistpapier bestaat uit schatkistbiljetten met een looptijd tot uiterlijk 1975; hiervan vervalt in 1973 nominaal 8.000.000. Van deze stukken is tot een bedrag ad 2.000.000 bezwaard terzake van bij de bank geplaatste termijndeposito’s. Overheidsleningen ƒ122.548.536 Deze post omvat onderhandse leningen aan of gegaran deerd door de Nederlandse Staat, Provincies en Gemeenten (incl. Bank voor Nederlandsche Gemeenten), benevens enkele leningen aan Waterschappen (inclusief Waterschapsbank). Effecten 82.220.891 De effectenportefeuille kan als volgt worden gespecificeerd: Kas, kassiers, daggeldleningen 3.896.440 Onder dit hoofd zijn mede opgenomen de voorraden coupons en vreemd geld. Nederlandse Staatsobligaties Provinciale en Gemeente-obligaties (incl. Bank voor Nederlandsche Gemeenten) Overige obligaties en pandbrieven Aandelen 20.654.846 42.109.970 19.010.950 445.125 Bankiers in binnen- en buitenland f 32.773.421 Tegoed bij binnenlandse banken: in rekening-courant deposito Tegoed bij buitenlandse banken: in rekening-courant deposito 13.306.313 12.500.000 1.955.108 5.012.000 25.806.313 6.967.108 Balans per 31 december 1972 32.773.421 Balans per 31 december 1972 82.220.891 Van deze stukken zijn: officieel genoteerd niet genoteerd 81.802.791 418.100 Onder de niet-genoteerde effecten zijn mede begrepen de 100% deelnemingen in Fries Trustkantoor B.V. (nominaal 10.000) en Hoogslag’s Assurantiekantoor B.V. (nominaal 27.000), beide te Leeuwarden. De waardering van het officieel genoteerde effectenbezit is geschied tegen de op de balansdatum laatst bekende beurskoersen, zulks conform de voor de maandstaat van De Nederlandsche Bank N.V. geldende voorschriften. De deelnemingen zijn tegen de verkrijgingsprijs opgevoerd. 12

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 16