de expansie zich voort, getuige de stijging van de balans posten overheidsleningen en effecten van in totaal 153.2 tot 204.8 miljoen. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de aanzienlijke toename van onze effectenportefeuille mede is veroorzaakt door de aankoop van kortlopende overheids-obligaties. Aangezien de Agent van het Ministerie van Financiën gedurende het gehele jaar 1972 geen schatkistpapier ter beschikking van de geldmarkt heeft gesteld hebben wij gemeend de uit vervallen schat kistpapier vrijkomende middelen te moeten herbeieggen in kortlopende overheidsobligaties. Resultaten over 1972 De bedrijfsresultaten over 1972 vertoonden een verheugende stijging. De rente- en provisiebaten namen toe van 9.8 tot 11.2 miljoen. De exploitatiekosten stegen eveneens en wel van 6.4 tot 7.3 miljoen. Het stemt tot voldoening, dat de kostenstijging ruimschoots kon worden opgevangen door de nog sterker toegenomen baten. De hogere rentebaten vinden zowel hun oorzaak in de gestegen omzet als in de gewijzigde samenstelling onzer beleggingen, waarover wij in ons vorig verslag reeds uitvoerig rapporteerden. Ook in 1972 vormden de sterk toegenomen beleggingen in overheidsleningen, effecten en hypotheken een belangrijke steun voor de rentabiliteit der bank. Dankzij deze gewijzigde beleggingsstructuur zijn wij belangrijk minder kwetsbaar geworden voor disconto- verlagingen, zoals die zich in het verslagjaar driemaal hebben voorgedaan. De balansstructuur onzer instelling wordt thans gekenmerkt door de aanwezigheid van een vrij evenwichtige verhouding tussen enerzijds de aard der uitzettingen en anderzijds het karakter der toevertrouwde gelden. De liquiditeitspositie onzer instelling, getoetst aan de desbetreffende normen van De Nederlandsche Bank, bleef gedurende het gehele verslagjaar zeer ruim. De forse stijging der provisiebaten van 1.3 tot 2.0 miljoen is in hoofdzaak te danken aan de sterk toegenomen omzetten van onze effectenafdeling en aan de door ons verleende bemiddeling in het binnen- en buitenlands- betalingsverkeer. Het gunstige beursklimaat, onze activi teiten ter zake van de plaats gehad hebbende emissies en de uitbreiding van onze relatiekring waren verant woordelijk voor de toegenomen inkomsten uit het effecten bedrijf. Daarnaast namen ook de baten uit hoofde van de door ons verleende bemiddeling bij het afsluiten van geld leningen en verzekeringen wederom toe. De activiteiten van de bank op assurantiegebied werden sterk gestimuleerd door de grote vraag naar hypothecaire leningen en door de overname van enkele assurantie-portefeuilles. De voor deze overname betaalde koopsommen werden geheel ten laste van het provisieresultaat over 1972 gebracht. Afschrijvingen en dotaties De verhoging van de afschrijving op gebouwen en inventarissen van ruim 600.000 tot 800.000 houdt verband met de voortgaande investeringen onzer instelling. Inclusief de extra-afschrijving ten laste van de bouwreserve ad 400.000 werd van de gebouwen en inventarissen over 1972 derhalve 1.2 miljoen afgeschreven. In het verslagjaar werd 4.3 miljoen in gebouwen en inventarissen geïnvesteerd. Het is verheugend, dat het hoge investeringsniveau van de afgelopen jaren de rentabiliteit der bank niet heeft aange tast. Integendeel. Naar onze overtuiging is er van de uitbreiding en modernisering van ons bankapparaat juist een gunstige invloed uitgegaan op de groei en de rentabiliteit onzer instelling. De toevoeging aan de extra voorziening bedroeg, evenals in het vorige verslagjaar, 400.000. Daarnaast werd ten laste der exploitatierekening 1 miljoen (v.j. 950.000) gedoteerd aan de bouwreserve. Ten laste van deze reserve wordt gedurende de eerste vijf jaren 5% extra afgeschreven op de aanschaffingswaarde van onze bankgebouwen. Batig saldo en reservefonds Rekening houdende met bovengenoemde afschrijving en dotaties steeg het batig saldo der exploitatierekening van 755.000 tot 878.000, een toename van ruim 16%. De gezamenlijke reserves der bank stegen als gevolg van de toevoeging van het batig saldo der exploitatierekening, de bijschrijving van de over het reservefonds gekweekte rente en de koerswinst op effecten van 12.3 tot 15.3 miljoen. Wij zijn onze ruim 250 medewerkers(sters) dank verschuldigd voor de ijver en toewijding waarmee zij ook in 1972 weer hun taak hebben verricht. Leeuwarden, 6 maart 1973 Drs J. R. Kuperus 9

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 13