evenwichtige betalingsbalansen. Het heeft nl. weinig zin om op internationaal monetair gebied allerlei spelregels op te stellen wanneer de nationale regeringen geen ernst maken met hun streven naar evenwicht in hun eigen financiële huishouding. Aangezien het niet waarschijnlijk lijkt dat met name het aanzienlijke betalingsbalanstekort van Amerika op korte termijn verdwenen is en men met de internationale coördinatie op het terrein van de economische politiek nog niet ver gevorderd is, moet worden gevreesd, dat hernieuwde spanningen op de internationale valutamarkten ons in de toekomst niet bespaard zullen blijven. Groei der bank De groei onzer instelling zette zich in 1972 voort. Zo steeg het balanstotaal in het verslagjaar van 389.3 tot 443.6 miljoen, een toename derhalve van ruim 13.9%. Wanneer men bedenkt, dat het nationale inkomen in 1972 is gestegen met 12.5% en dat de economische ontwikkeling van de provincie Friesland achterblijft bij de groei van onze nationale economie, dan mogen wij alleszins tevreden zijn over de met 13.9% toegenomen bedrijfsomvang onzer instelling. De groei bij onze instelling is in het verslagjaar vooral veroorzaakt door de toename van de in rekening- courant en deposito bij de bank gedeponeerde gelden van in totaal 109.4 tot 140.5 miljoen, een stijgingspercentage van ruim 28%. Hierbij dient overigens wel te worden opgemerkt, dat de stijging van de tegoeden in rekening-courant mede is te danken aan de overheveling van zgn. oneigenlijke spaargelden naar de rekening-courant sfeer. Het beleid der bank is er op gericht geen gelden meer op spaarboekjes te aanvaarden waaraan niet het karakter van spaargeld kan worden toegekend. De wat bescheiden groei van de aan onze Stichting Spaarbank toevertrouwde gelden van 202 tot 221 miljoen is hiermede grotendeels verklaard. Daar naast is de spaargelden-aanwas enigszins afgeremd door de aankoop van effecten en onroerend goed ten laste van spaartegoeden. De omzet van onze effectenafdeling is hierdoor echter, zoals bij de bespreking van het bedrijfs resultaat over 1972 zal blijken, aanzienlijk toegenomen. Vestigingen In het verslagjaar werden onze kantoren in Balk, Franeker, Heerenveen-Zuid, Leeuwarden-Oost en Stiens in een nieuw pand gehuisvest. In Leeuwarden-Nijlän werd een nieuw stadsbijkantoor geopend. Ten behoeve van onze vestiging in Holwerd werd begonnen met de bouw van een nieuw pand. Ons kantoor te Oenkerk werd geheel gemoderniseerd. Met de bouw van ons nieuwe hoofd kantoor te Leeuwarden werd goede voortgang gemaakt. Het nieuwe pand zal naar verwachting medio 1974 in gebruik kunnen worden genomen. Met de Stichting Nuts- spaarbank te Arum werd overeenstemming bereikt over een samenwerkingsvorm waarbij genoemde instelling zelf standig het spaarbankbedrijf blijft uitoefenen, terwijl alle overige banktransacties door de Friesland Bank worden verricht. Hiertoe is door onze instelling met ingang van 1 januari 1973 een kantoor te Arum geopend. Kredietverlening De kredietvraag onzer leden liep, zoals uit de jaar cijfers blijkt, terug van 46 tot 33 miljoen. Deze geringere kredietbehoefte komt praktisch geheel voor rekening van onze leden werkzaam op het terrein van de produktie en afzet van zuivelprodukten. Het verminderde beroep uit deze sector op onze financieringsmiddelen is grotendeels te danken aan een drietal omstandigheden. In de eerste plaats dient in dit verband te worden gewezen op het door de zuivelfabrieken in ons land gehanteerde systeem van melkprijsvaststelling, waarbij de veehouders periodiek op basis van zgn. voorschotprijzen hun melkgeld ontvangen, waarna na afloop van het boekjaar een zgn. definitieve afrekening (nabetaling) volgt. Aangezien de voorschot prijzen in het verslagjaar, in verhouding tot de opbrengst der Produkten, lager waren dan het voorgaande jaar, waren onze leden werkzaam in de zuivelsector in staat zich tijdelijk in meerdere mate zelf te financieren. Een tweede oorzaak van de afgenomen kredietbehoefte in deze sector is gelegen in de geringere voorraadpositie per het einde van het boekjaar. Tenslotte heeft ook de door onze instelling steeds gepropageerde consolidatie van bank- schuld in langlopende leningen geleid tot een verminderde kredietbehoefte. De vraag naar geldmiddelen van de zijde van onze overige relaties nam in het verslagjaar toe van 105.6 tot 126.0 miljoen, hetgeen vooral te danken is aan de stijging van de balanspost hypotheken. Zo werd in 1972 voor een bedrag van 26.8 miljoen aan hypotheken verstrekt tegenover 15.2 miljoen in 1971. Deze groei, verminderd met het bedrag der aflossingen, deed onze hypotheekportefeuille per saldo toenemen van 41.4 tot 55.3 miljoen. Ook in de sector der niet-risicodragende beleggingen zette 8

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesland Bank | 1972 | | pagina 12