9 In de omlotingsbus werden gedaan de nummers van, niet aangeboden, 13 stukken f 1000.— 6 500.- 26 ff 100.- makende te zamen een nominaal bedrag van 18.600. blijkende deze laatste handeling en de verzegeling der qmlotingsbus uit het proces-verbaaï den 8 Februari 1926 door den genoemden notaris C. Vollgraff opgemaakt. De /y/^y' resteerende nummers bleken te behooren tot reeds vroeger ingetrokken 4 °/0 Algemeene Hypotheekbrieven. uitioting Blijkens proces-verbaal van 16 November 1925, opgemaakt door den te Hypotheekbrieven. Rotterdam gevestigden notaris J. Koopman, werd, ten overstaan van het Algemeen Administratie- en Trustkantoor, aldaar, uitgeloot een bedrag van 200.000.— 41/2 °/0 Algemeene Hypotheekbrieven, ïoo.ooo.— 5% Algemeene Hypotheek brieven, 80.000. - 572 7o Algemeene Hypotheekbrieven en 620.000. - 80.000. - verplicht en 540.000. - extra) 6 °/0 Algemeene Hypotheekbrieven, omschreven, met de restantenlijst, onder bijlage IV van dit verslag. Deze uitgelote 5 7«, 51/* en 6Algemeene Hypotheekbrieven waren, van 2 Januari 1926 af, pari betaalbaar. Al de omgewisselde 4 °/0 en de betaalde uitgelote 472 °/o> 5 7o> 57a en 6 7o Algemeene Hypotheekbrieven zijn onbruikbaar gemaakt door het Algemeen Administratie- en Trustkantoor te Rotterdam. Wij vergaderden geregeld; één onzef nam elke maand de positie der Bank op, waarvan blijkt uit een telkens daarvan opgemaakt proces-verbaal. Maandelijks werd aan Commissarissen een staat verzonden, houdende mede- deeling omtrent den loop der zaken. De geheele administratie der Bank werd namens ons geregeld gecontroleerd door den heer G, van der Wjllik, accountant, alhier. vergaderingen. p)en Maart 1925 had de zevenentwintigste gewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Het College van Commissarissen vergaderde den 17 en 31 Maart en 13 October 1925.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 9