Onder de in portefeuille zijnde Algemeene Hypotheekbrieven bleken te zijn uitgeloot: Op i Januari 1925 12.100.— 4% f 18.700.— 5 en 1.000.— 5% 31 December 1925 6.500.- 4^ 4.000.- 5 100.- 6 Het totaal bedrag der gecreëerde Algem. Hypotheekbrieven 17.977.500.—) verminderd met een bij het Algemeen Administratie- en Trustkantoor te Rotterdam gedeponeerd bedrag van 600.000.— in contanten of 17.377.500.— was 38.395.25 minder dan dat van de hypothecaire vorderingen 17.415.895.25). van^™^AigenIeeiie Ingevolge het besluit van het College van Commissarissen van 24 October 1912, eene omloting der nummers van de in omloop zijnde 4 Algemeene Hypotheek brieven plaats, tot een bedrag van 150.000. welk bedrag thans werd aange nomen naar aanleiding van de groote verbetering in den beurskoers dezer Algemeene Hypotheekbrieven, waardoor.de aantrekkelijkheid van deze omwisseling voor de houders sterk verminderde. Van deze omloting werd proces-verbaal opgemaakt door den te ’s-Gravenhage gevestigden notaris G. Vollgraff, waarin werd geconstateerd, dat er getrokken zijn 150 nummers, vertegenwoordigende: 118 nummers van stukken 1000.— *7 n jj 500.— 2 stuks per nummer) T5 n n IOO. (lO n makende te zamen een nominaal bedrag van 150.000. De houders dezer nummers hadden het recht in de maand Januari 1926 hun brieven ter omwisseling in 4^ Algemeene Hypotheekbrieven aan te bieden tegen betaling van 10.—' per 1000. Van dit recht werd gebruik gemaakt door de houders van: in 4i/8o/oAlgemeene verband met het besluit van 13 October 1925 van dat College, had op 1925 in tegenwoordigheid van één onzer en de Directie wederom 85 stukken 57 n n f IOOO. makende te zamen een nominaal bedrag van f 99.200. 500.— HvnnthppLhripvpn 11 17 100.—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 8