onderpand en eenmaal wegens faillissement van den debiteur. In zes gevallen waren de opbrengsten voldoende om onze totale vorderingen te dekken, terwijl in drie gevallen het verbonden onderpand door de Bank moest worden ingekocht, fii een dezer gevallen moest de betaling der kooppenningen eerst in 1926 plaats hebben, zoodat dit onderpand in 1925 nog geen eigendom van de Bank was. De thans aan de Bank behoorende onderpanden bestaan uit: a. Een perceel bouwgrond, groot 8360 M2gelegen aan het Pijpkanaal te Beverwijk. Kostprijs 10.402.15^ De naast dezen grond gelegen perceelen £ijn in 1925 verkocht voor ƒ1.50 per M2. b. Het Heerenhuis te ’s-Gravenhage aan den Bezuidenhoutschenweg N°. 125, groot 2 are 11 c.a. Kostprijs met inbegrip van de kosten tot het in orde maken van het pand 29.828.44. Dit perceel is thans verhuurd voor ^200. perjaar. Veiligheidshalve geven wij in overweging uit de winst op de rekening „Ingekochte Onderpanden”, ad 40.230.59^, af te schrijven een bedrag van 5230.59$, zoodat die rekening alsdan zal bedragen ƒ35.000. Rentemarge. De gemiddelde hypotheekrente bedroeg op 31 December 1925 5,673 terwijl de gemiddelde hypotheekbriefrente op dien datum bedroeg 4,692 Op i December 1925 was verschuldigd: aan renten 479.572.56 Hiervan werd vóór het einde van het boekjaar voldaan 454.439.44 Terwijl, bij het afdrukken van dit verslag, nog openstond een bedrag van2.151.85 Administratoren Trustkantoor, verricht ingevolge art. 21 onzer overeenkomst, is ter kennisneming Ingekochte Onder panden. Voldoening van Renten. Overeenkomst Het resultaat van het onderzoek door het Algemeen Administratie- en Trustkantoor te Rotterdam. aan dit verslag toegevoegd als bijlage I.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 6