5 Hyp°iJ1h«c**re In 1925 kwamen in 210 aanvragen tot een gezamenlijk bedrag van. 'M 5.327.000.— Hiervan werden toegewezen 139 aanvragen tot een ge zamenlijk bedrag van 2.851.400.— Op Uit0. December 1924 was het saldo der op hypotheek uitgezette gelden16.820.744.— Gedurende het jaar 1925 werden hypotheken gesloten tot een bedrag van2.851.400.— 19.672.144.- Gedurende het jaar 1925 werden hypotheken afgelost tot een bedrag van 2.256.248.75 Er was dus op Uit0. December 1925 op hypotheek uitstaande 17.415.895.25 Een overzicht van de in 1925 gesloten leeningen en van het totaal der loopende leeningen volgt als bijlage II hierachter. Bij de in 1925 gesloten leeningen werd gemiddeld ongeveer 63.53 van de taxatiewaarde van het onderpand verstrekt. In 1925 werden verlengd 47 leeningen waarop gemiddeld bleef verstrekt ongeveer 40.14 van de hertaxatiewaarde. Sedert de oprichting der Bank werd te zamen op hypotheek uitgezet een bedrag van 54.631.000.— en werd afgelost een bedrag van’.37-2i5-io4-75 Zoodat thans nog uitstaat een bedrag vanf 17.415.895.25 Executies. In het afgeloopen jaar heeft de Bank negenmaal gebruik gemaakt van de verleende onherroepelijke volmacht tot verkoop van het verbonden goed en wel zevenmaal wegens wanbetaling, eenmaal wegens inbeslagname van het verbonden

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 5