RAPPORT f BIJLAGE I. van het Algemeen Administratie- en Trustkantoor te Rotterdam. Hiermede verklaren wij, dat wij, ingevolge artikel 21 der Overeenkomst met de Eerste Neder- landsche Hypotheekbriefbank op 27 November 1897 voor den Notaris W. J. M. DE BAS te ’s-Gravenhage verleden, op heden ten kantore dier Bank te ’s-Gravenhage, hare registers hebben onderzocht en met de in den loop van het jaar 1925 ingevolge artikel 20 der genoemde Overeen komst aan ons verstrekte gegevens hebben vergeleken en een en ander accoord hebben bevonden. Daaruit is ons gebleken, dat de Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank sedert hare oprich ting tot 31 December 1925 aan leeningen onder eerste hypothecair verband heeft gesloten tot een bedrag van54.631.000.— waarop in genoemd tijdvak is afgelost37.215.104.75 blijft 5. 17.415.895.25 dat van de ontvangen aflossingsgelden een gedeelte, waarvoor nog geen nieuwe leeningen waren’ gesloten, te onzen genoege en ten behoeve der houders van Algemeene Hypotheekbrieven tijdelijk was belegd600.000. te zamen 18.015.895.25 en dat daartegen op 31 December 1925 het saldo van de gecreëerde, na aftrek van de vernietigde, Algemeene Hypotheekbrieven bedroeg: rentende 4 6.681.600.— 4Vs 4.060.100.— 5 2.680.300.— 5Vs 2.675500 6 1.880.000.— -j-jp§------- te zamen 17.977.500.— De juistheid van het saldo der uitstaande leeningen werd ons bevestigd doordat voor iedere leening een onderteekend saldobiljet werd overgelegd. ’s-Gravenhage, i Maart 1926. Algemeen Administratie- en Trustkantoor (w. g.) W. H. DE MONCHY. Mr. J. J. KRANTZ. Mr. F. J. BREVET, i 20

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 19