Voorstel van het College van Commissarissen. 19 Commissarissen der Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank hebben de door de Directie opgemaakte Balans en Verlies- en Winstrekening onderzocht en accoord bevonden, en hebben de eer U deze stukken, ingevolge art. 52 der Statuten, aan te bieden. Zij stellen U voor het winstcijfer te bepalen op 181.837.685 en het te bestemmen als volgt: Voor 4 °/0 van het verplicht gestort kapitaal op 1750 aandeelen n.000. Voor afschrijving op het Kantoorgebouw. P: 1.000.— Voor afschrijving op „Ingekochte Onderpanden” 5-23°-595 Voor belasting12.000.— Voor „onverdeeld” op nieuwe rekening 2.607.09 31.837.685 Commissarissen gevën U in overweging het dividend vast te stellen op 25 of 50. per aandeel iBte en 2de Serie en 25. per aandeel 3d* en 4de Seriê. Bij aanneming van dit voorstel komt dan nog 24.750.— in de „Extra Reserve” waardoor deze stijgt tot 300.162.85; de gezamenlijke ^Reserves” zullen alsdan bedragen ƒ714.028.04*. Voor de houders van oprichtersbewijzen is alsdan beschikbaar 15.000. zoodat op elk oprichtersaandeel eventueel wordt uitgekeerd 1500. ’s-Gravenhage, i Maart 1926. Namens Commissarissen Mr. M. W. F. TREUB, Voorzitter. Mr. K. W. BREVET, Secretaris

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 18