Onkosten. Het totaal der salarissen, pensioenpremiën, honorarium Raad van Toezicht, huisbewaarders, personeele belasting, trustloon, advertentiekosten, drukwerken, reiskosten, porti, enz. enz. Kosten Algemeene Hypotheekbrieven. Het totaal bedrag van kosten van aanmaak en zegelen der nieuwe stukken, uitbetaalde provisie bij plaatsing en op coupons, gedeeltelijke kosten der omloting van 4 Algemeene Hypotheekbrieven, enz. Creditzijde. Rente Hypothecaire Geldleeningen. Het totaal der in 1925 ontvangen rente der hypothecaire .leeningen met inbegrip der daarop verschuldigde renté tot 31 December 1925. Provisie. Het saldo der sluitingsprovisies van de hypothecaire leeningen, vergoeding wegens vervroegde aflossingen en kosten wegens verlenging van leeningen. Interestrekening Kassiers. De gekweekte rente in rekening-courant. Administratierekening Kantoorgebouw. De huuropbrengst van de garage met bovenwoning Hooge Nieuwstraat 15, verminderd met de grónd- en straatbelasting, kosten van onderhoud, enz. der panden. Administratierekening Ingekochte Onderpanden. De huuropbrengst van een perceel te ’s-Gravenhage, Bezuidenhoutscheweg 125, verminderd met de daarop verschuldigde herstellingskosten, belasting, onder houd, enz,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 17