VERLIES- EN WINSTREKENING. 17 Rekeninghouders. Het totaal der saldi in rekening-courant met agenten, correspondenten, taxateurs, trustkantoor, enz., verder het koersverschil bij levering van een bedrag 4 én 4y2 Algemeene Hypotheekbrieven aan de Rijkspostspaarbank, welke brieven wii tegen den koers van levering terugnemen, zoodat dit niet als verlies is geboekt, benevens een bedrag van 25.133.12 aan op 1 December 1925 vervallen, doch niet betaalde renten op leeningen, welk bedrag inmiddels, op 2151.85 na, is voldaan. Creditzijde. Fonds Kantoorpersoneel. Het bedrag door de Directie voor hen gereserveerd volgens art. 54, laatste lid der Statuten, vermeerderd met de «gekweekte rente en verminderd met de premién der ten behoeve van genoemd personeel gesloten verzekeringen. Couponrekening. De som der nog niet ter betaling aangeboden coupons 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 7019.50) en der coupons vervallende 2 Januari 1926. Onafgehaald Dividend. Voor nog niet ter betaling aangeboden dividendbewijzen N°. 23 over 1920, N°. 26 over 1922, N°. 27 over 1923 en N°. 28 over 1924. Ingehouden Gelden. Voor het bedrag ingehouden op gesloten leeningen. Debetzijde. Rente op Algemeene Hypotheekbrieven. Het totaal der rente uitbétaald in 1925 en verschuldigd per 1 Januari 1926.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 16