TOELICHTING BALANS EN VERLIES- EN WINSTREKENING. BALANS. i6 Debetzijde. Onuitgegeven Aandeelen. Zijnde dit de resteerende 250 aandeelen der 4* serie en verder de 5® en 6® serie, elke serie groot 500 aandeelen van 1000. tot welker uitgifte nog niet is besloten. Kantoorgebouw. Voor de waarde volgens Balans over 1925 van het pand Lange Vijver berg 9 en van de garage Hooge Nieuwstraat 15, verminderd met de over dat boekjaar voorgestelde afschrijving. Administratierekening Kantoorgebouw. Voor huur verschuldigd aan de Bank over de maanden October, November en December 1925 van de garage Hooge Nieuwstraat 15, welke eerst vervalt 2 Januari 1926. Rente Hypothecaire Geldleeningen. Dit bedrag geeft aan de rente der leeningen verschuldigd over de maand December 1925, welke eerst vervalt 1 Juni 1926. Kassa en Kassiers. Het op 31 December 1925 in kas aanwezige saldo en de bij diverse, kassiers deposito geplaatste gelden. ■78?. DER

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 15