u BALANS op VERLIES- en 31 December 1925. tju zie WINSTREKENING J I Aahdeelhoadérs nog te storten (80 'van r.ooo.ooo.90 van 750.00Ö.— Debet. 2 8ste BOEK Onuitgegeven aandeelen Kantoorgebouw Lange Vijverberg 9 en Hooge Nieuwstraat 15 Administratierekening Kantoorgebouw (nog te vorderen huur) Kantoorinveiitaris Belegd Reservefonds Rente van het Belegd Reservefonds (nog niet vervallen coupons) Hypothecaire Geldleeningen Rente Hypothecaire Geldleeningen (nog niet vervallen) Kassa en Kassiers Rekeninghouders Ingekochte Onderpanden 1.250.000 1.475.000 70.000 200 1 376.766 33 5-715 17.415.895 81-554 1.094.817 206.5363 40.230 22.016.716 38s 25 25 19 42 Debet. Rente Algemeene Hypotheekbrieven Z.H Onkosten Onkosten Algemeene Hypotheekbrieven Saldo Winst ’s-Gravenhage, i Maart 1926. Het College van Commissarissen: Mr. M. W. F. TREUB, Voorzitter. Mr. K. W. BREVET, Secretaris. 7 Cmt-o t jT l? v 1? iP'* - over 800.901 85 f. 55-201 29 4. ft 21.290 06 M 181.837 686 I.059.230 886 JAAR. 15 Credit. 4 Maatschappelijk Kapitaal 3.000.000 Reservekas (Art. 55 der Statuten) 350.000. i Extra Reserve 275.412 85 Reserve Koersverschillen van het Belegd Reservefonds 63.865 196 Fonds Kantoorpersoneel 41-053 90s Algemeene Hypotheekbrieven in omloop 16.664.000 Uitgelote Algemeene Hypotheekbrieven 1. OO 1.900 JCouponrekening 431.888 75 Onafgehaald Dividend 1.258 Ingehouden Gelden 5-500 Verlies- en Winstrekening f 181.837 686 22.016.716 38 s 1925. *n*>t’*» Credit.. Onverdeeld Winstsaldo over 1924 Rente Hypothecaire Geldleeningen Provisie Interestrekening Kassièrs Administratierekening Kantoorgebouw Ingekochte Onderpanden Rente van het Belegd Reservefonds ’s-Gravenhage, 28 Januari 1926. De Directie: J. ROOSENBURG. G. H. BIERMAN. 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 14