13 De mantels dezer stukken zijn ten name van den Raad van Toezicht gedeponeerd in het Safedeposit der Twentsche Bank alhier, terwijl de coupon- bladen bewaard worden in de kluis onzer instelling. Een overzicht van de oprichting der Bank af tot ultimo December 1925 laten wij hier als bijlage V volgen. Ten slotte een woord van dank en waardeering aan allen die de belangen onzer Bank wederom in dit boekjaar hebben behartigd. De Raad van Toezicht: J. VAN HERWIJNEN. A. A. VAN STRAATEN. Mr. M. W. F. TREUB.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 13