CommhisaruienCommissarissen Mr. Ed. Jacobson en Mr.' Egbert de Vries, die aan de béurt van aftreding waren, werden in de Algemeene Vergadering van Aandeel houders van 31 Maart 1925 herkozen. Thans moeten, volgens rooster, aftreden de heeren Mr. C. B. Menalda en Mr. H. P. J. M. Loeff, die terstond herkiesbaar zijn. sn verfiesrekenjng. Balans en Winst- en Verliesrekening zijn, overeenkomstig art. 53 der Statuten, door Commissarissen onderzocht en door dat College goedgekeurd en namens haar geteekend. De Reservekas ingevolge art. 55 der Statuten kwam sedert 1922 op de Balans voor met haar maximum van350.000.— 1924 voor met215.246.99 .hierbij komt 15 °/0 van de overwinst 1924, vermeerderd met eene extra storting43.281.65 dotatie uit de -winst over 1924 -25.000. 283.528.64 verminderd met het koersverlies bij uitgifte v^n Algemeene Hypotheekbrieven over 1925 n 8.115.79 en komt dus op de Balans 1925 voor met j' 275.412.85 verschillen*vim De rekening »Reserve Koersverschillen van het Belegd Rehseetrveefonds. Reservefonds” komt op de Balans 1924 voor met 33.736.206 Op deze rekening moet worden bijgeschreven het voordeelig koersverschil van de effecten van het Belegd Reservefonds tusschen 31 December 1924 en 31 December 1925, ad 30.128.99 Zoodat deze rekening op de Balans 1925 voorkomt met 63.865.195 IO Statutaire Reserve*. Als waardeberekening der fondsen, waarin onze reserve is belegd, is ge nomen de beurswaarde van 30 December 1925 (laatste officieele beursnoteering in 1925). Extra-Reserve. Deze Extra-Reserve, welke geformeerd is krachtens besluit van de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van 6 Maart 1913 en dient tot het bestrijden van eventueel te lijden verliezen, eventueel koersverlies bij plaatsing van Algemeene Hypotheekbrieven enz., komt op de Balans over

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Eerste Nederlansche Hypotheekbriefbank | 1925 | | pagina 10