IV. RECAPITULATIE DER VERLIES- EN WINSTREKENINGE1NVAN DE COÖP. BOERENLEENBANKEN OVER HET JAAR 1947. LASTEN COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK INTEREST ONKOSTEN RESERVERINGEN Spaar gelden Lopende rekening Bijdrage Centrale Bank 1 Groningen 2 Friesland 3 Drente 4 Overijsel 5 Gelderland 6 Utrecht 7 Noord-Holland 8 Zuid-Holland 9 Zeeland 10 Noord-Brabant Totaal 1063465 1821630 1208577 1472947 3628365 679152 2197014 2611851 108464® 179100 15946746 486310 234157 152726 64123 164055 65974 322900 463291 177667 47325 47_ 2178531 80 4451 43 10437189 9503 73 32325 21 I 3680; 11673 23041 40191 2756 134380 25270 23849 21305 [7960 50 10423 44555 55918 18887 4915 25989 Prcmiën Waarborg fondsen Afschrij ving Reservering belastingen Diverse reser veringen I 30837 37928 27295 26748 59530 15087 49657 60978 22958 47'4 335736 13427 21784 16564 12202 50 46121 25 3317 49322 35413 10999 2492 05 2 11646 59447344 6801 52129 47904497 55380^89 1089270:09 275361172 1135217I95 1412111127 389687 04 96534 85 6667234Ui 3493678 5946999 23108 10 39973,04 125220Ï62 25252 20 138425138 10S65 510 2253606 8035 30 585612 57 10500 - 2250 2000 18500 49908 21300 12291 36016 6935 4COO 163701 1 Winst Totaal B ATEN Verlies Voor schotten INTEF Lopende rekening EST Effecten, Deelnemingen, Schatkistpapier Centrale Bank PROVISIE Voor- Lopende schotten rekening Diversen 149925 76 2409147 19 145271 41 199546 99 475169 48 1457311 06 IOO7 26 12137 90 4041663 78286 46 197064 28 3082738 138287 90 191353 45 610618 24 206605 3 41 422 8O 3851 98 39983,55 32166 67 222995 64 2[64056 5 1 '49755 29 248465 79 303214 71 1402242 37 721 72 12681 58 38562 57 841248 1 170385 23 2347724 88 1295661 93 167819 IO 372713 50 445467 14 2297 O8 24630 80 24354 '3 14781.20 1 367893 94 5599498 36 788709 54 438449 22 871230 05 3377106 69 2378 64 36532 55 68017,88 17073 79 98961 43 I206503 43 105687 40 87406 59 18.238 52 804206 12 722 38 3563 53 16433 45 7245 44 42202I 7* 4394447 81 325759 94 415285 50 741563 4' 265693S 08 3658 90 121115 32 83933 60 46193 06 420172 30 5244598 95 380739 05 626112 705453 02 328795003 2 [40 95 106454 29 11899903 16750 58 173227 2 S 1910296 46 135019 44 163694 47 359521 34 1193277:64 1213 81 21018 85 32 I 22J09 4428 82 253 7* 39 372496 73 105 13 47 58364 01 53269 60 234350 80 233 03 7970 20 65O5 O4 I 2Qo| 58 2248026 02 28731508 32 3475405 37 2596497 12 467399' 16924903 34 14796 57 349957 46932797 226629I08 V. Gecombineerde Balans met Verlies- en Winstrekening der 722 aangesloteiCoöp. Boerenleenbanken, resp. op 31 December 1947 en over het jaar 1947. Bezittingen. B4ANS. Liquide middelen Kas, Giro, Banken enz Centrale Bank incl. vaste deposito's Bcdrijfscredieten Voorschotten particulieren Hypotheken Debetsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen Beleggingen Aardappelwissels Schatkistpapier Effecten Deposito-Obligaties Ccnlr. Bank Deelneming in leningen aan publiekrechterlijke lichamen Voorschotten aan publiekrechterlijke lichamen Immobilia Kantoorgebouwen Andere vaste goederen Meubilair Aandelen Centrale Bank Aandelen Grondkapitaalbank Te vorderen rente Voorschotten Effecten Provisie en kosten Zekerheidstellingen Diversen Verllies 10.051.204 05 53.781.619 «5 83.895-'75 94 230.950 42 5.859.260 64 30.547-292 34 108.744-695 52 521.220 20.341.628 95 27.217.733 09_ 2.254.086 58 793-947 n 2 156.875 46 2.242.750 571.596 1.327.082 18.245-963 875.366.213 147.958.95° 2f I93.231.83I i: 5.447.6596! 48200 I.898.678 IO.175 3I9-974|9: 282. I 72 7C 226.629 Oï 1.2+3.036.44!) Lasten. VERLIES- ElWINSTREKENING. Intrest Spaargelden Lopende rekening Centrale Bank Reserve Onkosten Jaarl. bijdrage aan de Centrale Bank Premiën Waarborgfondsen Centrale Ban!: Afschrijvingen Salaris kassier en personeel, pensioenpremie en diversen Reserveringen voor belastingen diverse reserveringen Winst f 15.946.746 '9 2.178.531 80 i34-38o 5o 259.893 25 335-736 05 211.646 28 6.667.234 5 585.612 57 163701 '5 18.259.658 4i 7.474.5100 749-313 .248.026 0 28.731.5083 Intrest j Voorschotten Lopende Rekening Effecten Centrale Bank Provisie Voorschotten Lopende Rekening Diversen ■Verlies Schulden. Verplichtingen aan derden. Spaargelden Creditsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen Geldkaarten en B.B. 100, Banken Eigen Kapitaal. Gew. Reserve t Bijz. reserve Reserve Koersverschillen Reserve Dub. Debiteuren Pensioenfonds Belastingen Nog te betalen Rente, Prov. en Koste 'Diversen fWinst ƒ988.731.869 40 212.588.036 05 859.020 18 256.527 '3 282.395 29 33-329-437 26 881.748 24 255-514 19 1108.429 15 510.111 44 36.085.240 28 1.632.869 96 187.28621 165.178 71 2.248.026.02 1.243.036.44923 Baten. 3-475 2.596. 4-673 '6.924- 14. 349 405I37 497 '2 27.670.79770 364-753.57 469.32797 226.629 oS 28.731.508 32

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1947 | | pagina 8