sf 4 FRIESLAND Gemeenten van .5 e NAMEN Gemeenten van S.s •S NAMEN JOfl vestiging vestiging 0 O ►5 o« O i C. Bib. ,,Achlum" Franekeradeel 1910 50 C. Bib. „Marssum- 2 „Akmarijp" Utingeradeel 1908 Engelum" Menaldumadeel 1918 3 „Ameland" Ameland 1906 5i „Menaldum" Menaldumadeel 191 I 4 „Anjum" Oostdongeradeel 1908 52 „Minnertsga" Barradeel 1916 5 „Appelscha" Ooststellingwerf 19M 53 „Murmerwoude" Dantumadeel 1915 6 „Augustinusga" Achtkarspelen 1917 54 „Nes(W.-D.)enO." Westdongeradeel 1920 te Bakhuizen Gaasterland I905 55 „St. Nicolaasga" Doniawerstal [91 I 8 „Bakkeveen" Opsterland 1924 56 „Nijega-Opeinde" Smallingerland 1914 9 „Balk" Gaasterland 10 T I 57 „Oldeboorn" Utingeradeel 1913 IC) „Beetgum" Menaldumadeel 1918 58 „Oldeholtpa" Weststellingwerf 1907 I „Beets" Opsterland 191 1 59 „Olterterp" Opsterland 1921 I 2 „Benedenknijpe" Heerenveen 191 r 60 te Oosterbierum Barradeel 1915 13 „Betterwird" Westdongeradeel 1922 61 „Oosterend" Hennaarderadeel 1911 '4 „Blauwhuis" Wijmbritseradeel 1908 62 „Oostermeer" Tietjerksteradeel 1913 15 „Blija" Ferwerderadeel 1914 63 „Oosterwolde" Ooststellingwerf 1914 16 „Boornbergum" Smallingerland 1911 64 .Oosterzee" Lemsterland 1911 17 „Boyl" Weststellingwerf 1912 65 „Oppenhuizen" Wijmbritseradeel 1916 18 „Burgwerd e.o." Wonseradeel 1908 66 te Oudega Smallingerland 1911 '9 „Cubaard" Hennaarderadeel 1905 67 „Oude- en 20 „Deinum" Menaldumadeel 1908 Nijehorne" Heerenveen 1913 2 I „Doniaga" Doniawerstal 1910 68 „Oudeschoot e.o." Heerenveen 1915 22 „Donkerbroek" Ooststellingwerf 191 1 69 „Oudeschouw" Utingeradeel 1920 23 „Drachtster- 70 „Rauwerd" Rauwerderhem 1914 Compagnie" Smallingerland 1909 7i „Ried" Franekeradeel 1909 24 „Ee-Engwierum 72 „Rinsumageest" Dantumadeel 1918 en Omstreken" Oostdongeradeel 1917 73 „Roodhuis e.o." Hennaarderadeel 1904 2 5 „Ferwerd e.o." Ferwerderadeel 1916 74 te Roordahuizum Idaarderadeel 1910 26 „Franeker" Franeker 1911 7< „Rottevalle" Smallingerland '913 27 te Garijp Tietjerksteradeel 1916 76 „Scharnegoutum" Wijmbritseradeel 1914 2 S te Gerkesklooster Achtkarspelen 1911 77 „Scherpenzeel" Weststellingwerf 1908 29 „Haskerhorne" Heerenveen 1913 78 te Sexbierum Barradeel 1917 30 „Haulerwijk" Ooststellingwerf 1918 79 „Sloten Fr. e.o." Sloten (Fr.) 1911 31 „Heeg" Wijmbritseradeel 1905 80 te Surhuizum Achtkarspelen 1917 32 „Holwerd" Westdongeradeel 1919 81 „Ternaard" Westdongeradeel 1919 33 te Hommerts Wijmbritseradeel 1911 82 „Terwispel" Opsterland 1907 34 „Hijlaard" Baarderadeel 1012 83 „Tietjerk" Tietjerksteradeel 1918 35 „Jellum c a." Baarderadeel 1919 84 „Twijzel" Achtkarspelen 1916 36 „St. Johannesga" Haskerland 101 2 83 „Tijnje" Opsterland 1907 37 te Jorwerd Baarderadeel 1912 86 „Tzum" Franekeradeel 1910 38 te Jubbega, Schu- 87 „Ureterp- rega, Hoornster- Siegerswoude" Opsterland 1907 zwaag en 0. Heerenveen 1907 88 „Wanswerd" Ferwerderadeel 1913 39 te Katlijk Heerenveen 1917 89 „Warga" Idaarderadeel 1911 40 „Kollum" Kollumerland en Nw. 90 „Warns" Hemelumer-Olde- Kruisland 1912 phaert en Noord 41 „Koudum" Hemelumer- wolde 191 1 Oldephaert en 9T „Wartena" Idaarderadeel 1911 Noordwolde 1912 92 „Wieuwerd" Baarderadeel 1908 42 „Langezwaag" Opsterland 1911 93 „Winsum" (Fr.) Baarderadeel 1911 43 te Langweer Doniawerstal 1911 94 „Wirdum" Leeuwarderadeel 1907 44 „Leeuwarden 93 „Witmarsum" Wonseradeel 191 1 N.K.' Leeuwarden 1904 96 „Wolvega" Weststellingwerf 1924 45 „Lippenhuizen- 97 „Wommels" Hennaarderadeel 1912 Hemrik' Opsterland 1911 98 „Workum en 46 ..Luinjeberd" Heerenvecn IOI I Omstreken" Workum 1909 47 „Makkinga" Ooststellingwerf 1921 99 „Woudsend" Wijmbritseradeel 1911 48 „Makkum" Wonseradeel 19 T I 100 „Wijnaldum" Barradeel 1918 49 te Marrum 1 Ferwerderadeel 1915 IOI te Wijnjeterp Opsterland 1906 DRENTE 5 c Gemeenten van e Gemeenten van <oa NAMEN X NAMEN JC *0 vestiging t -r a 0 0 vestiging a u I C. Bib. „Anloo" te Annen Anloo [914 29 C. Bib. „Koekange" de Wijk 1905 2 „Annerveen" Anlo 1904 30 „Nieuw- 3 „Beilen" Beilen 1906 Amsterdam" Emmen 1914 4 „Borger" Borger 1902 31 „Nieuw- 5 „Bovensmilde" Smilde 1904 Dordrecht" Emmen I9O6 6 „Buinen" Borger 1908 32 „Nieuw- 7 „Buinerveen" Borger 1906 Weerdinge" Emmen 1908 8 „Dalen" Dalen 1912 33 te Norg Norg 1908 9 „Dalerveen" Dalen 1907 34 „Odoorn" Odoorn 1905 10 „Diever" Diever 1913 35 „Oosterhesselen" Oosterhesselen 1904 11 „Dwingeloo" Dwingeloo 1911 36 „Oranjedorp" Emmen 1910 12 „Eelde" Eelde 1911 37 „Peize" Peize 1909 13 „Eext" Anlo 1918 38 te Roden Roden 1905 14 „Eexterveen", 39 „Rolde" Rolde ,1904 W.A Anlo 1928 40 „Schoonebeek" Schoonebeek 1914 15 „Elim" Hoogeveen 1907 4' „Sleen" Sleen 1900 16 „Emmen" Emmen 1911 42 „Smilde" Smilde 1906 O „Emmer- 43 „Uffelte" Havelte 1922 Compascuum" Emmen 1911 44 „Valthermond" Odoorn 1923 18 „Emmerschans" 45 „Vledder" Vledder i 1905 W.A. Emmen 1930 46 „Vries" Vries 1904 19 te Erica Emmen 1910 47 „Weerdinge" Emmen 1911 20 „Tweede 48 „Westerbork" Westerbork 1912 Exloermond" Odoorn 1923 49 „Wijster" Beilen 1904 21 „Exloo en 50 „Zuidbarge" Emmen 1905 Omstreken" Odoorn 1910 51 „Zuidlaren" Zuidlaren 1906 22 „Gasselte en 52 „Zuidwolde" Omstreken" Gasselte 1915 (Drenthe) Zuidwolde (Dr.) 1908 23 „Gasselternijveen" Gasselte 1907 53 te Zwartemeer, 24 „Gieten" Gieten 1913 W.A Emmen '935 25 „Gieterveen" Gieten 1914 54 „Zweeloo" Zweeloo I906 26 „Hooger-Smilde" Smilde 1906 55 „Zwindersche- 27 „Hoogeveen" Hoogeveen 1911 veld" te 28 „Kloosterveen" Assen 1902 Nieuweroord Oosterhesselen 1913 OVERIJSEL I C. Bib. „Almelo" Almelo 1916 25 C. Bib. „Holten" Holten 1905 2 „Ambt- 26 „Kampen" Kampen 19*4 Vollenhove" thans: Vollenhove 1907 27 „Kamperveen" IJsselmuiden 1911 3 te Anerveen Gramsbergen «91 1 28 „De Krim" Gramsbergen 1904 4 „Balkbrug" Avereest 1920 29 „Kuinre Blanken 5 „Bathmen" Bathmen 1905 ham en omstr." Kuinre '947 6 „Borne" Borne 1903 30 „Losser" Losser 1905 7 „Colmschate" Diepenveen 1913 3i „Markelo" Markelo I908 8 te Dalfsen Dalfsen 1906 32 „Nieuwleusen" Nieuwleusen I908 9 „Dedemsvaart- 33 „de Noordooste Dorp" Avereest 1916 lijke Polder Emmeloord (N.O.P.) 1944 10 „Sluis VII" Avereest 1905 34 „Notter" Wierden 1922 11 „Delden" Stad-Delden 1907 35 „Olst (Dorp)" Olst 1918 12 „Diepenveen" Diepenveen 1915 36 „Ommen" Ommen 1915 13 „Enter" Wierden 1920 37 „Raalte en 14 te Genemuiden Genemuiden 1908 Omstreken" Raalte 1914 15 te Giethoorn Giethoorn 1918 38 „Rectum-IJpelo" „Rouveen" Wierden 1904 16 „Kedingen" voor 39 Staphorst 1917 Goor en Omstre 40 „Staphorst" Staphorst 1917 ken Goor 1902 41 „Vroomshoop" Den Ham I906 17 „Gramsbergen" Gramsbergen 1916 42 te Wanneperveen, 18 te Haaksbergen Haaksbergen 1902 W.A. Wanneperveen 1928 '9 „Den Ham" Den Ham 1920 43 „Wesepe" Olst 192 1 20 „Hardenberg" Stad Hardenberg 1906 44 „Wilsum" IJsselmuiden 191 I 21 te Hasselt (0.) Hasselt (0.) 1917 45 „Wijhe" Wijhe 1921 22 „Heino" Heino 1915 46 „Zalk" IJsselmuiden 1916 23 „Hellendoorn" Hellendoorn 1909 47 „Zwolle" Zwolle 1922 24 „Hengelo (0.)" Hengelo (0.) 1910

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1947 | | pagina 3