Landbouw-Vereenigingen, aangesloten bij locale banken. Bijlage XI. 34 35 r PROVINCIËN. Deze staat wijst op het verblijdend verschijnsel, dat verschillende landbouw-organisaties zich bij de plaatselijke banken hebben aangesloten, teneinde hare geldelijke aangelegenheden door tusschenkomst der banken te regelen. Zoo steunen het landbouwcrediet eenerzijds en de overige landbouw-organisaties anderzijds elkander wederkeerig. Inlichtingen omtrent de wijze van geld verkeer van landbouwvereenigiugen met de Boerenleenbankenrekening-courant, het betaalbaar stellen van accepten, het innen van wissels door tusschenkomst der Centrale etc. worden steeds gaarne door de Centrale Bank verstrekt. PROVINCIËN. Aantal aangesloten Banken. Aantal Banken die vereenigingen onder hare leden tellen. Aantal der Vereenigingen. AARD DER VEREENIGINGEN. FRIESLAND 6 2 I I Coöp. Zuivelfabriek. Malerij en Graanhandel. DRENTHE 13 6 8 2 I I Coöp. aankoopvereenigingen. Zuivelfabrieken. Verzekering. Weldadigheidsveeniging. OVERIJSEL 8 4 3 X 4 2 Coöp. Aankoopvereenigingen. V eeverzekering. Coöp. Zuivelfabrieken. Afd. Boerenbond. GELDERLAND. 33 22 5 14 5 i 1 2 I I Coöp. Aankoopvereenigingen. Afd. Boerenbond. Coöp, Zuivelfabrieken. Vereeniging tot afkoop van tienden. Weldadigheids-Vereeniging. Coöp. fokvereeniging (Hengsten-associatie) Exportslagerij. Marktcommissie (Vevkoopvereeniging) UTRECHT 11 8 3 5 i i 1 2 I Coöp. Aankoopvereenigingen. Afd. Boerenbond. V ee-Assurantie. Brand-Assurantie. Coöp. Malerij en Graanhandel. Fokvereenigingen (Hengsten-associaties) Naaml. Venn. (Maatsch. v. Landontginning) NOORD-HOLLAND 44 IO 2 5 3 3 9 i Coöp. Zuivelfabrieken. V ee-Assurantiën. Aan- en Verkoopvereenigingen. Afd. Boerenbond. Weldadigheidsvereenigingen. Polder. Transporteeren "5 52 9i AARD DER VEREENIGINGEN. Transport "5 52 9i ZUID-HOLLAND 37 7 4 2 2 1 2 Verkoopvereenigingen. Aan- en Verkoopvereenigingen. Brandassurantien. Andere Vereeniging. Afd. Boerenbond. NOORD-BRABANT 1 X Landbouwvereeniging tot aan- en verkoop. Tuinbouwvereeniging ZEELAND IÓ 4 4 Veeassurantiën. Totaal in 1905 169 64 108 1904 129 43 60 Toename in 1905 40 21 48 CQ o bc o c d

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1905 | | pagina 7