12 maken, de aangiften vennootschapsbelasting over het boekjaar 1952 afgewerkt. Aangegeven werd voor alle banken in totaal een belastbaar bedrag van 5.459.000,—. Het belastingplan 1953 en de coördinatiewetgeving brachten aan het einde van het verslagjaar talrijke wijzigingen. De verlenging van de mogelijkheid tot vervroegde afschrijving en de invoering van de z.g. investeringsaftrek zijn voor onze boerenleenbanken wel het belangrijkst wat de vennootschapsbelasting betreft, terwijl daarenboven de boerenleenbanken-handelsverenigingen gaan profiteren van een enigszins ver laagd normaal tarief. De in het jaar 1953 gevoerde propaganda kon van de zijde der Cen trale Bank worden gezien als een ondersteuning van het werk der aangesloten coöperatieve boerenleenbanken. Slechts in enkele gevallen ging een rechtstreekse propaganda van de Centrale Bank zelf uit, zoals bij het adverteren in de vak- en organisatiepers van land- en tuinbouw, als ook bij het verspreiden van filmstroken voor het onderwijs. De spaarpropaganda neemt nog steeds een belangrijke plaats in en ook in 1953 werd deelgenomen aan de landelijke jeugdspaaractie, waaraan o.a. een tekenwedstrijd was verbonden. Bij de voorlichting en de propaganda in algemene zin werd een druk gebruik gemaakt van voordrachten en films. Ook met andere middelen en publicaties werd de propaganda onder steund. Het giro-verkeer bereikte wederom hoge cijfers in het aantal verwerkte posten en in de geldsbedragen. Het incasseren van chèques, wissels en incassi op binnen- en buitenland was wederom omvangrijk. De omzet over onze buitenlandse bankrekeningen vertoonde een lichte daling in verband met restricties betreffende im- en export van enige voor onze handel met het buitenland belangrijke landen. De afgifte van reisdeviezen, waarvoor de voorschriften beduidend ver eenvoudigd werden, vertoonde enige stijging. Tengevolge van de steeds oplopende koersen hield dit jaar de stroom van verkopen van 3 Grootboekobligaties en 3 Investeringscertificaten aan- voornamelijk van de zijde van de kleine beleggers, die deze stukken destijds door omzetting van geblokkeerde saldi hadden verworven. De omzet van de beursorders op onze effectenafdeling was dan ook het afgelopen jaar alleszins bevredigend te noemen, hoewel een belangrijke bron van inkomsten, t.w. de aankoop van Staatsobligaties voor belastingbetaling (heffingen), zo goed als geheel opdroogde wegens afwikkeling van deze soort van belastingen. De bewaarneming van effecten bleef ongeveer stabiel, hoewel er een verschuiving in de aard van de cliënten te constateren viel n.1. een teruggang van kleine deposanten (als gevolg van verkoop van bovengenoemde obligaties Grootboek en Investeringscertificaten) en een toename van grotere deposanten. Tenslotte moge vermeld worden, dat de effectenafdeling dit jaar ge reed is gekomen met het omzetten van haar administratie in een ponskaarten- 13 systeem, waardoor zij in staat is een grotere service aan de aangesloten banken te verlenen. Het geldverkeer met de locale banken verschafte aan onze kasafdeling wederom werkzaamheden van grote omvang. In „de Raiffeisen-Bode" vond op regelmatige wijze naast de gebruike lijke berichtgeving de voorlichting plaats, welke voor een goede bedrijfsvoering voor de bestuurders en de kassiers der aangesloten banken van belang is. De materiaalafdeling verzorgde evenals vorige jaren op bevredigende wijze de materiaalvoorziening zowel van de locale banken als van de Cen trale Bank. De volledig gemechaniseerde boekhouding was in staat de voor de administratie noodzakelijke gegevens op vlotte wijze te verwerken.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1953 | | pagina 7