Balans op 3 December 195 3. Verlies- en Wins rekening over 1953 24 Activa. Beschikbare middelen Kas Kassiers Deposito's en bankpapier vreemd geld Couponrekening Fondsenrekening Beleggingen op korte termijn Schatkistpapier 's Rijks Schatkist Effecten Gemeenten, provinciën, enz. Rekening-couranthouders Debiteuren termijn-affaires Rentedebiteuren Onverschenen rente Landbouwcredieten Landbouworganisaties Beleggingen op lange termijn Gemeenten, provinciën, enz afDeelnemingen locale banken e.a. Hypotheken Geldleningen op lange termijn afDeelnemingen locale banken e.a. Deelnemingen 137.934.384,34 43.138.238,91 60.346.580,38 2.432.030,— Beleggingen van de reser'. c Effecten van de reserve Vaste goederen en materiaal Vaste goederen Meubilair Materiaal Diversen Debiteuren borgtochten en garanties Premiezegels 15.P.L. bij locale banken e.a. Vacantiebonnen bij locale banken e.a. Schatkistpapier termijnaffaires Vreemde valuta ter dekking termijn-affaires Lasten. 286.795,55 781.465,15 1.115.497,37 835.439,31 20.481,03 314.200.000 114.380.000,— 166.980.851,01 2.031.227,63 370.827,87 2.885.367,95 223.765,87 5.414.767.69 25 Passiva. 3.039.678,41 606.486.808,02 49.622.060,22 94.796.145,43 4.092.028,89 57.914.550,38 1.450.000,— 1,— 1,— 137.887,97 939.317,81 9.518.213,40 2.562.990,— .37.865.791.88 248.982,50 158.252.724,70 8.600.967,50 137.889,97 826.140.128,82 Onkosten Afschrijving meubilair Afschrijving onderhanden nieuwbouw Storting invaliditeitsfonds Dotatie uitbreidingsfonds gebouwen Gereserveerd voor vennootschapsbelasting Winstsaldo 2.492.413,26 38.998.64 460.163,93 50.000 400.000,— 1.900.000,— 826.203.84 6.167.779,67 Direct opeisbare schulden Deposito's locale banken Deposito's landbouworganisaties Rekening-couranthouders Belening o/g Spaarbank Deposanten vreemd geld Crediteuren termijn-affaires Crediteuren Kassiers Nederlandsche Bank Schulden op lange termijn 3 Deposito-obligaties 3',i Deposito-obligaties 31 Deposito-obligaties Invaliditeitsfonds Uitbreidingsfonds gebouwen Reserve belastingen Reserve voor risico effecten Reserve Kapitaal afAandeelhouders nog te storten 748.711.890,69 13.028.205,40 14.872.467,50 1.200.000,— 4.159.851,99 374.094,20 2.753.220,18 3.866.937,50 7.295.458,72 2.296.686,12 3.348.000— 1 900.000 800.000,— Diversen Crediteuren borgtochten en garanties Locale banken e.a. zegeldepót B.P.L. Locale banken e.a. vacantiebonnendepót Crediteuren schatkistpapier op termijn Te leveren vreemde valuta op termijn Winstsaldo Saldo vorig jaar Winst 1953 7.501.000,— 3.429.100 939.317,81 9.518.213,40 2.562.990,— 37.865.791,88 248.982,50 798.558.812,30 5.048.000,— 500.000,— 2.500.000,— 1.488.624,05 4.250.000,— 8.800.000 4.071.900,— 96.588,63 826.203,84 922.792,47 826.140.128,82 Baten. Intrest Bijdragen locale banken Provisie Koerswinst effecten 5.327.416,81 370.616,90 334.263,57 135.482,39 6.167.779,67

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1953 | | pagina 13