TOELICHTING BIJ DE BALANS. Deposito's en bankpapier in vreemd geld. Rijks Schatkist. Effecten. Hypotheken. 20 De meeste balansposten spreken voor zichzelfhieronder volgt slechts dan een omschrijving daarvan, indien de korte aanduiding op de balans daar- toe aanleiding geeft. Ten aanzien van de activa van de balans De tegenwaarde van vreemd geld in portefeuille en van saldi in vreemde valuta, uitstaande bij buiten landse correspondenten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Op speciale voorwaarden was op deze rekening op 31 December 1952 geplaatst109.380.000 In de loop van het verslagjaar gestort 5.000.000 Gedeponeerd op 31 December 1953 114.380.000 Op 31 December 1952 was het effectenbezit op de balans opgenomen voor163.393 422 52 In 1953 is dit bezit door aankoop vermeer- derd met4.409.898,60 167.803.321,12 en verminderd met a. door uitloting644.400 b. door verkoop300.750,'— 945.150,— zodat de rekening „Effecten" per 31 December 1953 een saldo aangaf van166.858.171,12 Waarde der effecten per 31 December 1953 166.980.851,01 Koerswinst, gebracht ten gunste van de „Verlies- en Winstrekening"f 122.679,89 (De waarde der effecten per ultimo December 1953 is evenals het vorige jaar voor rentegevende fond senwelke regelmatig uitloten, berekend naar de gemid delde aankoopkoers, doch niet boven pari en voor de overige stukken naar de laatstbekende beurskoers.) Op 31 December 1952 stonden 247 hypothecaire geldleningen uit tot een totaal-bedrag van 3.965.941 80 Gesloten 38 nieuwe posten 917.125, idem 2 crediethypotheken, waarop per saldo is opgenomen 53.518,60 970.643,60 4.936.585,40 In totaal werden 21 geldlenin gen geheel afgelost314.100,— Per saldo afgelost op bestaande crediethypotheken78.148 69 Gedeeltelijke aflossingen 452.307,82 844.556,51 Op 31 December 1953 stonden uit 266 hypothe caire geldleningen tot een bedrag van 4.092.028,89 21 Deelnemingen. Het bedrag, waarvoor de Centrale Bank in andere ondernemingen heeft deelgenomen, hetzij in het belang van het eigen bedrijf, hetzij tot nut van de Nederlandse landbouw1.450.000,— Effecten van de reserve. Materiaal. Debiteuren borgtochten en garanties. Debiteuren termijn-affaires. Premiezegels bij locale banken en andere instellingen. Vacantiebonnen. Deposito's locale banken. Deposanten vreemd geld. Op 31 December 1952 was het effectenbezit der reserve opgenomen voor In 1953 is dit bezit door aankoop vermeer derd met en door uitloting verminderd met zodat de rekening „Effecten van de reserve" per 31 De cember 1953 een saldo aangaf van De waarde van het effectenbezit der reserve be droeg per 31 December 1953 Overgebracht naar de „Verlies- en Winstreke ning" de koerswinst ad (Zie voorts de aantekening bij „Effecten".) Magazijnvoorraad volgens inventarisatie op 31 December 1953 Vorderingen, ontstaan tengevolge van door ons ten behoeve van rekeninghouders afgegeven borgtochten en garanties. Op deze rekening komen de te gelegener tijd vervallende vorderingen voor uit hoofde van termijn verkopen in vreemde valuta. Voorraad premiezegels van het Bedrijfspensioen fonds voor de Landbouw bij locale banken en andere instellingen op 31 December 1953. Voorraad vacantiebonnen van het Vacantiefonds voor de Landbouw bij locale banken en andere instel lingen op 31 December 1953. Ten aanzien van de passiva van de balans Op 31 December 1952 bedroegen de deposito's der locale bankenj Op 31 December 1953 was gedeponeerd zodat een vermeerdering te constateren valt van Op onze naam, doch voor rekening van derden, in het buitenland uitstaande saldi 8.273.665,— 346.500 8.620.165,— 32.000,— 8.588.165,— 8.600.967,50 12.802,50 137.887,97 652.067.645,60 748.711.890,69 96.644.245,09 374.094,20

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1953 | | pagina 11